ใจสั่งมา

ปาปณิกธรรม 3 ประการ

ปาปณิกธรรม 3 ประ…

ปัญญา 3 ประการ

ปัญญา 3 ประการ ป…

ปปัญจะ 3 ประการ

ปปัญจะ 3 ประการ …

บุตร 3 ประเภท

บุตร 3 ประเภท บุ…

ธรรม 3 ประการ

ธรรม 3 ประการ ธร…

เทวทูต 5 ประการ

เทวทูต 5 ประการ …

นิมิต 4 ประการ (เทวทูต 4)

นิมิต 4 ประการ (…

เทวทูต 3 ประการ

เทวทูต 3 ประการ …

ทุกขตา 3 ประการ

ทุกขตา 3 ประการ …

โกศล 3 ประการ

โกศล 3 ประการ โก…

สิกขา 3 ประการ

สิกขา 3 ประการ ส…

ทานสมบัติ 3 ประการ

ทานสมบัติ 3 ประก…

สมบัติ 3 ประการ

สมบัติ 3 ประการ …

สัทธรรม 3 ประการ

สัทธรรม 3 ประการ…

สังขาร 3 ประการ

สังขาร 3 ประการ …

อสังขตลักษณะ 3 ประการ

อสังขตลักษณะ 3 ป…

สังขตลักษณะ 3 ประการ

สังขตลักษณะ 3 ปร…

วิเวก 3 ประการ

วิเวก 3 ประการ ว…

วิโมกข์ 3 ประการ

วิโมกข์ 3 ประการ…

วิชชา 3 ประการ

วิชชา 3 ประการ ว…

วัฏฏะ 3 ประการ

วัฏฏะ 3 ประการ ว…

โลก 3 ประการ (นัยที่ 3)

โลก 3 ประการ โลก…

โลก 3 ประการ (นัยที่ 2)

โลก 3 ประการ โลก…

โลก 3 ประการ (นัยที่ 1)

โลก 3 ประการ โลก…

สังคหวัตถุ 4 ประการ

สังคหวัตถุ 4 ประ…

มิตรแท้ 4 ประเภท

มิตรแท้ 4 ประเภท…

มิตรเทียม 4 ประเภท

มิตรเทียม 4 ประเ…

สัมปรายิกัตถะ 4 ประการ

สัมปรายิกัตถะ 4 …

ทิฏฐิธัมมิกัตถะ 4 ประการ

ทิฏฐิธัมมิกัตถะ …

อบายมุข 6 ประการ

อบายมุข 6 ประการ…