อนตฺถชนโน โกโธ “ความโกรธ ก่อความพินาศ”

อนตฺถชนโน โกโธ. …

โกโธ สตฺถมลํ โลเก “ความโกรธ เป็นดังสนิมศัสตราในโลก”

โกโธ สตฺถมลํ โลเ…

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

น หิ สาธุ โกโธ “ความโกรธ ไม่ดีเลย”

น หิ สาธุ โกโธ. …

อวิชฺชนิวุตา โปสา “คนทั้งหลาย ถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้”

อวิชฺชนิวุตา โปส…

โภคตณฺหาย ทุมฺเมโธ หนฺติ อญฺเญว อตฺตนํ “ผู้มีปัญญาทราม ย่อมฆ่าตนเองเหมือนฆ่าผู้อื่น เพราะอยากได้โภคทรัพย์”

โภคตณฺหาย ทุมฺเม…

อูนา ว หุตฺวาน ชหนฺติ เทหํ “ผู้บริโภคกาม เป็นผู้พร่อง ละร่างกายไป”

อูนา ว หุตฺวาน ช…

ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ “ผู้บริโภคกาม ย่อมปรารถนากามยิ่งขึ้นไป”

ภิยฺโย จ กาเม อภ…

นตฺถิ โมหสมํ ชาลํ “ข่ายเสมอด้วยโมหะ ไม่มี”

นตฺถิ โมหสมํ ชาล…

อติโลโภ หิ ปาปโก “ความละโมบ เป็นบาปแท้”

อติโลโภ หิ ปาปโก…

โลโภ ธมฺมานํ ปริปนฺโถ “ความโลภ เป็นอันตรายแห่งธรรมทั้งหลาย”

โลโภ ธมฺมานํ ปริ…

นตฺถิ ราคสโม อคฺคิ “ไฟเสมอด้วยราคะ ไม่มี”

นตฺถิ ราคสโม อคฺ…

อิจฺฉา นรํ ปริกสฺสติ “ความอยาก ย่อมเสือกไส ซึ่งนรชน”

อิจฺฉา นรํ ปริกส…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

อิจฺฉา หิ อนนฺตโคจรา “ความอยาก มีอารมณ์หาที่สุดมิได้เลย”

อิจฺฉา หิ อนนฺตโ…

อิจฺฉา โลกสฺมิ ทุชฺชหา “ความอยาก ละได้ยาก ในโลก”

อิจฺฉา โลกสฺมิ ท…

นตฺถิ ตณฺหาสมา นที “แม่น้ำเสมอด้วยตัณหา ไม่มี”

นตฺถิ ตณฺหาสมา น…

นตฺถิ กามา ปรํ ทุกฺขํ “ทุกข์อื่น ยิ่งกว่ากาม ย่อมไม่มี”

นตฺถิ กามา ปรํ ท…

น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กาเมสุ วิชฺชติ “ความอิ่มในกามทั้งหลาย ย่อมไม่มีเพราะฝนคือกหาปณะ”

น กหาปณวสฺเสน ติ…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

กาเมหิ โลกมฺหิ น อตฺถิ ติตฺติ “ความอิ่มด้วยกามทั้งหลาย ไม่มีในโลก”

กาเมหิ โลกมฺหิ น…

น สนฺติ กามา มนุเชสุ นิจฺจา “กามทั้งหลายที่เที่ยง ไม่มีในมนุษย์”

น สนฺติ กามา มนุ…

สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม “ความกำหนัดเพราะดำริ เป็นกามของคน”

สงฺกปฺปราโค ปุริ…

มา จ สาวชฺชมาคมา “อย่ามาถึงกรรมอันมีโทษเลย”

มา จ สาวชฺชมาคมา…

นานตฺถกามสฺส กเรยฺย อตฺถํ “ไม่พึงทำประโยชน์แก่ผู้มุ่งความพินาศ”

นานตฺถกามสฺส กเร…

ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ ๑ ปาณา…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ประการ ศีล…

กิจฺจานุกุพฺพสฺส กเรยฺย กิจฺจํ “พึงทำกิจแก่ผู้ช่วยทำกิจ”

กิจฺจานุกุพฺพสฺส…

รกฺเขยฺย อตฺตโน สาธุํ ลวณํ โลณตํ ยถา “พึงรักษาความดีของตนไว้ เหมือนเกลือรักษาความเค็ม”

รกฺเขยฺย อตฺตโน …