ใจสั่งมา

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ “ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน”

อตฺตา หิ อตฺตโน …

อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ “ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมเป็นแสงสว่างของบุรุษ”

อตฺตา สุทนฺโต ปุ…

อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม “ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก”

อตฺตา หิ กิร ทุท…

อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย “ชนะตนนั่นแหละเป็นดี”

อตฺตา หเว ชิตํ เ…

สัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม (ความรู้ชัดด้วยปัญญา) ๔ ประการ

สัมปชัญญะ ความรู…

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ประการ (พหุปการธรรม ๒ ประการ)

ธรรมมีอุปการะมาก…