ใจสั่งมา

สิ่งที่ไม่ควรประมาท 4 ประการ

ความประมาท หมายถ…

กรรมกิเลส 4 ประการ

กรรมกิเลส แปลว่า…

กุศลกรรมบถ 10 ประการ

กุศลกรรมบถ แปลว่…

อกุศลกรรมบถ 10 ประการ

อกุศลกรรมบถ แปลว…

สุจริต 3 ประการ

สุจริต แปลว่า คว…

ทุจริต 3 ประการ

คำว่า “ทุจริต” แ…

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ข้อ

โอวาทของพระพุทธเ…

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก

อตฺตานญฺเจ ตถา ก…

ศีลข้อที่ 3 กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ 3 กาเม…

ศีล 5 ประการ

ศีล 5 ข้อ 1. ปาณ…