สัทธา (ศรัทธา) 2 ประการ

ศรัทธา 2 ประการ
1. กัมมผลสัทธา เชื่อกรรมและผลของกรรม
2. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต