อัฏฐังคิกมรรค (มรรคมีองค์ 8)

อัฏฐังคิกมรรค (ม…

สิ่งที่ไม่ควรประมาท 4 ประการ

สิ่งที่ไม่ควรประ…

ทวาร 3 ประการ

ทวาร 3 ประการ ทว…

อานิสงส์ของสุจริต 5 ประการ

อานิสงส์ของสุจริ…

สุจริต 3 ประการ

สุจริต 3 ประการ …

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 ข้อ

โอวาทของพระพุทธเ…

ถ้าสอนผู้อื่นฉันใด พึงทำตนฉันนั้น ผู้ฝึกตนดีแล้ว ควรฝึกผู้อื่น ได้ยินว่า ตนแลฝึกได้ยาก

อตฺตานญฺเจ ตถา ก…