สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ “รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง”

สพฺพรสํ ธมฺมรโส …

ยโต ยโต จ ปาปกํ ตโต ตโต มโน นิวารเย “ก็บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ พึงห้ามใจจากอารมณ์นั้น ๆ เสีย”

ยโต ยโต จ ปาปกํ …

จิตฺตํ รกฺเขถ เมธาวี “ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิต”

จิตฺตํ รกฺเขถ เม…

สจิตฺตมนุรกฺขถ “จงตามรักษาจิตของตนไว้”

สจิตฺตมนุรกฺขถ. …

เตลปตฺตํ ยถา ปริหเรยฺย เอวํ สจิตฺตมนุรกฺเข “พึงรักษาจิตของตน เหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมัน”

เตลปตฺตํ ยถา ปริ…

สจิตฺตปริยายกุสลา ภเวยฺยุํ “พึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนจิตของตน”

สจิตฺตปริยายกุสล…

จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ “คนฉลาด ได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรง”

จิตฺตํ อตฺตโน อุ…

วิหญฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี “ผู้ประพฤติตามอำนาจจิต ย่อมลำบาก”

วิหญฺญตี จิตฺตวส…

จิตฺตํ คุตฺตํ สุขาวหํ “จิตที่คุ้มครองดีแล้ว นำสุขมาให้”

จิตฺตํ คุตฺตํ สุ…

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ “จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้”

จิตฺตํ ทนฺตํ สุข…

จิตฺตสฺส ทมโถ สาธุ “การฝึกจิต เป็นความดี”

จิตฺตสฺส ทมโถ สา…

จิตฺเตน นียตี โลโก “โลกอันจิตย่อมนำไป”

จิตฺเตน นียตี โล…

จิตฺเต อสงฺกิลิฏฺเฐ สุคติ ปาฏิกงฺขา “เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้”

จิตฺเต อสงฺกิลิฏ…

จิตฺเต สงฺกิลิฏฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา “เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง”

จิตฺเต สงฺกิลิฏฺ…