เตวิชโช

พระอรหันต์ 5 ประเภท

พระอรหันต์ 5 ประเภท

พระอรหันต์ 5 ประเภท 1. ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา 2. อุภโตภาควิมุต ผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 3. เตวิชชะ ผู้ได้วิชชา 3 4. ฉฬภิญญะ ผู้ได้อภิญญา 6 5. ปฏิสัมภิทัปปัตตะ ผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4
อ่านต่อพระอรหันต์ 5 ประเภท
พระอรหันต์ 4 ประเภท

พระอรหันต์ 4 ประเภท

พระอรหันต์ หมายถึง ผู้ห่างไกลจากกิเลส จัดเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในบรรดาพระอริยบุคคล 4 ประเภท พระอรหันต์นั้น ถือว่าเป็นผู้หมดกิเลสเหมือนกันทั้งหมด แต่จะมีคุณสมบัติหรือคุณพิเศษแตกต่างกันไปบ้าง ท่านแบ่งพระอรหันต์ออกเป็น 2 ประเภทบ้าง 4 ประเภทบ้าง 5 ประเภทบ้าง
อ่านต่อพระอรหันต์ 4 ประเภท