อักษรย่อบอกนามคัมภีร์

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์

อักษรย่อบอกนามคัมภีร์เพื่อสืบค้นที่มาของพุทธศาสนสุภาษิต

องฺ.อฏฺฐก.อังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาต
องฺ.จตุกฺก.อังคุตตรนิกายจตุกกนิบาต
องฺ.ฉกฺก.อังคุตตรนิกายฉักกนิบาต
องฺ.ติก.อังคุตตรนิกายติกนิบาต
องฺ.ทสก.อังคุตตรนิกายทสกนิบาต
องฺ.ปญฺจก.อังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต
องฺ.สตฺตก.อังคุตตรนิกายสัตตกนิบาต
ขุ.อิติ.ขุททกนิกายอิติวุตตก
ขุ.อุ.ขุททกนิกายอุทาน
ขุ.จริยา.ขุททกนิกายจริยาปิฎก
ขุ.จู.ขุททกนิกายจูฬนิทเทส
ขุ.ชา.อฏฺฐก.ขุททกนิกายชาดกอัฏฐกนิบาต
ขุ.ชา.อสีติ.ขุททกนิกายชาดกอสีตินิบาต
ขุ.ชา.เอก.ขุททกนิกายชาดกเอกนิบาต
ขุ.ชา.จตฺตาฬีส.ขุททกนิกายชาดกจัตตาฬีสนิบาต
ขุ.ชา.จตุกฺก.ขุททกนิกายชาดกจตุกกนิบาต
ขุ.ชา.ฉกฺก.ขุททกนิกายชาดกฉักกนิบาต
ขุ.ชา.ตึส.ขุททกนิกายชาดกติงสนิบาต
ขุ.ชา.ติก.ขุททกนิกายชาดกติกนิบาต
ขุ.ชา.เตรส.ขุททกนิกายชาดกเตรสนิบาต
ขุ.ชา.ทฺวาทส.ขุททกนิกายชาดกทวาทสนิบาต
ขุ.ชา.ทสก.ขุททกนิกายชาดกทสกนิบาต
ขุ.ชา.ทุก.ขุททกนิกายชาดกทุกนิบาต
ขุ.ชา.นวก.ขุททกนิกายชาดกนวกนิบาต
ขุ.ชา.ปกิณฺณก.ขุททกนิกายชาดกปกิณณกนิบาต
ขุ.ชา.ปญฺจก.ขุททกนิกายชาดกปัญจกนิบาต
ขุ.ชา.ปญฺญาส.ขุททกนิกายชาดกปัญญาสนิบาต
ขุ.ชา.มหา.ขุททกนิกายชาดกมหานิบาต
ขุ.ชา.วีสติ.ขุททกนิกายชาดกวีสตินิบาต
ขุ.ชา.สฏฺฐีขุททกนิกายชาดกสัฏฐีนิบาต
ขุ.ชา.สตฺตก.ขุททกนิกายชาดกสัตตกนิบาต
ขุ.ชา.สตฺตติ.ขุททกนิกายชาดกสัตตตินิบาต
ขุ.เถร.ขุททกนิกายเถรคาถา
ขุ.เถรี.ขุททกนิกายเถรีคาถา
ขุ.ธ.ขุททกนิกายธรรมบท
ขุ.ปฏิ.ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรค
ขุ.พุ.ขุททกนิกายพุทธวังส
ขุ.มหา.ขุททกนิกายมหานิทเทส
ขุ.วิ.ขุททกนิกายวิมานวัตถุ
ขุ.เปต.ขุททกนิกายเปตวัตถุ
ขุ.สุ.ขุททกนิกายสุตตนิบาต
ที.ปาฏิ.ทีฆนิกายปาฏิกวรรค
ที.มหา.ทีฆนิกายมหาวรรค
ม.อุป.มัชฌิมนิกายอุปริปัณณาสก์
ม.ม.มัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก์
วิ.จุล.วินัยปิฎกจุลลวรรค
วิ.ภิ.วินัยปิฎกภิกขุนีวิภังค์
วิ.มหา.วินัยปิฎกมหาวรรค
วิ.มหาวิภงฺค.วินัยปิฎกมหาวิภังค์
สํ.นิ.สังยุตตนิกายนิทานวรรค
สํ.มหา.สังยุตตนิกายมหาวารวรรค
สํ.ส.สังยุตตนิกายสคาถวรรค
ส.ม.สวดมนต์ฉบับหลวง
ร.ร.๔พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔
ว.ว.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ส.ฉ.สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฉิม)
ส.ส.สมเด็จพระสังฆราช (สา)
– / –เลขหน้า / บอกเล่ม, เลขหลัง / บอกหน้า