สามญฺเญ สมโณ ติฏฺเฐ “สมณะ พึงตั้งอยู่ในภาวะแห่งสมณะ”

สามญฺเญ สมโณ ติฏ…

สมโณ อสฺส สุสฺสมโณ “สมณะ พึงเป็นสมณะที่ดี”

สมโณ อสฺส สุสฺสม…

สุภาสิตทฺธชา อิสโย “ฤาษีทั้งหลายมีสุภาษิตเป็นธงชัย”

สุภาสิตทฺธชา อิส…

อุเปโต ทมสจฺเจน ส เว กาสาวมรหติ “ผู้ประกอบด้วยทมะและสัจจะนั่นแล ควรครองผ้ากาสาวะ”

อุเปโต ทมสจฺเจน …

อเปโต ทมสจฺเจน น โส กาสาวมรหติ “ผู้ปราศจากทมะและสัจจะ ไม่ควรครองผ้ากาสาวะ”

อเปโต ทมสจฺเจน น…

อสญฺญโต ปพฺพชิโต น สาธุ “บรรพชิตผู้ไม่สำรวม ไม่ดี”

อสญฺญโต ปพฺพชิโต…

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหฐยนฺโต “บรรพชิตฆ่าผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นสมณะเลย”

น หิ ปพฺพชิโต ปร…

สมณีธ อรณา โลเก “สมณะในศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกในโลก”

สมณีธ อรณา โลเก.…