สมณวรรค หมวดสมณะ

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดสมณะ รวมคำสอนในพุทธศาสนาเกี่ยวกับความเป็นสมณะที่แท้จริง เสนอแนวทางเพื่อเข้าถึงความเป็นสมณะที่แท้จริงในพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนยึดถือเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องไม่ผิดทาง

Scroll to Top