มนาโป โหติ ขนฺติโก “ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจ (ของคนอื่น)”

มนาโป โหติ ขนฺติ…

ขนฺติพลา สมณพฺราหฺมณา “สมณพราหมณ์ มีความอดทนเป็นกำลัง”

ขนฺติพลา สมณพฺรา…

ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ “ความอดทน เป็นกำลังของท่านนักพรต”

ขนฺติ พลํ ว ยตีน…

ขนฺติ ตโป ตปสฺสิโน “ความอดทน เป็นตบะของผู้พากเพียร”

ขนฺติ ตโป ตปสฺสิ…

ขนฺติ ธีรสฺสลงฺกาโร “ความอดทน เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์”

ขนฺติ ธีรสฺสลงฺก…

ขนฺติ หิตสุขาวหา “ความอดทน นำมาซึ่งประโยชน์สุข”

ขนฺติ หิตสุขาวหา…

ขนฺติ สาหสวารณา “ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน”

ขนฺติ สาหสวารณา.…

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา “ขันติ คือ ความอดทน เป็นตบะอย่างยิ่ง”

ขนฺตี ปรมํ ตโป ต…