ขันติวรรค หมวดความอดทน

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความอดทน หลักธรรมคำสอนที่ชี้ให้เห็นถึงความหมายและอานิสงส์ของความอดทน เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้ามีความยินดีในความอดทน สามารถอดทนต่ออารมณ์อันเป็นทุกข์และกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้

Scroll to Top