Tagged: สามัคคีวรรค หมวดความสามัคคี

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดสามัคคี รวมคำสอนเกี่ยวกับความสามัคคี เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจถึงประโยชน์ของความสามัคคีและโทษของความไม่สามัคคี เพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด