ใจสั่งมา

ลักษณะของขันติ ๔ อย่าง

ลักษณะของขันติ ๔…

ธรรมอันทำให้งาม ๒ อย่าง

ธรรมอันทำให้งาม …

ธรรมคุ้มครองโลก ๒ อย่าง

ธรรมคุ้มครองโลก …

ศีลข้อที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการดื่มของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ศีลข้อที่ ๕ สุรา…

ศีลข้อที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการกล่าวคำเท็จ

ศีลข้อที่ ๔ มุสา…

ศีลข้อที่ ๓ กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

ศีลข้อที่ ๓ กาเม…

ศีลข้อที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้

ศีลข้อที่ ๒ อทิน…

ศีลข้อที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

ศีลข้อที่ ๑ ปาณา…

ศีล ๕ ข้อ

ศีล ๕ ข้อ ศีล เร…

สัมปชัญญะ ความรู้ตัวทั่วพร้อม (ความรู้ชัดด้วยปัญญา) ๔ ประการ

สัมปชัญญะ ความรู…

ธรรมมีอุปการะมาก ๒ ประการ (พหุปการธรรม ๒ ประการ)

ธรรมมีอุปการะมาก…