วิญญาณ 5 ประการ

วิญญาณ 5 ประการ …

มาร 5 ประการ

มาร 5 ประการ มาร…

มัจฉริยะ 5 ประการ

มัจฉริยะ 5 ประกา…

ปีติ 5 ประการ

ปีติ 5 ประการ ปี…

ธรรมขันธ์ 5 ประการ

ธรรมขันธ์ 5 ประก…

จักขุ 5 ประการ

จักขุ 5 ประการ จ…

กามคุณ 5 ประการ

กามคุณ 5 ประการ …

อนุปุพพิกถา 5 ประการ

อนุปุพพิกถา 5 ปร…

ขันธ์ 5 ประการ

ขันธ์ 5 ประการ ข…

นิวรณ์ 5 ประการ

นิวรณ์ 5 ประการ …

พละ 5 ประการ

พละ 5 ประการ พละ…

ธัมมัสสวนานิสงส์ (อานิสงส์ของการฟังธรรม) 5 ประการ

ธัมมัสสวนานิสงส์…

องค์แห่งพระธรรมกถึก (ธรรมเทสกธรรม) 5 ประการ

องค์แห่งพระธรรมก…

องค์แห่งภิกษุใหม่ (นวกภิกขุธรรม) 5 ประการ

องค์แห่งภิกษุใหม…

เวสารัชชกรณธรรม 5 ประการ

เวสารัชชกรณธรรม …

อภิณหปัจจเวกขณ์ 5 ประการ

อภิณหปัจจเวกขณ์ …

อนันตริยกรรม 5 ประการ

อนันตริยกรรม 5 ป…

อุบาสกธรรม 5 ประการ

อุบาสกธรรม 5 ประ…

มิจฉาวณิชชา 5 ประการ

มิจฉาวณิชชา 5 ปร…

ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ (โภคอาทิยะ) 5 ประการ

ประโยชน์ที่ควรถื…

อาจารย์ 4 ประเภท

อาจารย์ 4 ประเภท…

ธรรม 4 ประการ

ธรรม 4 ประการ ธร…

วัฒนมุข 6 ประการ

วัฒนมุข 6 ประการ…

โสตาปัตติยังคะ 4 ประการ (หมวดที่ 3)

โสตาปัตติยังคะ 4…

โสตาปัตติยังคะ 4 ประการ (หมวดที่ 2)

โสตาปัตติยังคะ 4…

โสตาปัตติยังคะ 4 ประการ (หมวดที่ 1)

โสตาปัตติยังคะ 4…

สัมปทา 4 ประการ

สัมปทา 4 ประการ …

สังเวชนียสถาน 4 ประการ

สังเวชนียสถาน 4 …

ราชสังคหวัตถุ 4 ประการ

ราชสังคหวัตถุ 4 …

สังขาร 4 ประการ

สังขาร 4 ประการ …