อายตนะภายนอก 6 ประการ

อายตนะภายนอก คือ ที่เชื่อมต่อให้เกิดความรู้ แดนต่อความรู้ฝ่ายนอก หมายถึง สิ่งภายนอกที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายใน มี 6 อย่าง คือ

1. รูปะ

รูปะ แปลว่า รูป เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ จักขุ

2. สัททะ

สัททะ แปลว่า เสียง เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ โสตะ

3. คันธะ

คันธะ แปลว่า กลิ่น เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ ฆานะ

4. รสะ

รสะ แปลว่า รส เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ ชิวหา

5. โผฏฐัพพะ

โผฏฐัพพะ แปลว่า สัมผัสทางกาย หรือ สิ่งที่ถูกต้องกาย เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ กายะ

6. ธรรมารมณ์

ธรรมารมณ์ แปลว่า อารมณ์ที่เกิดกับใจ หรือ สิ่งที่ใจนึกคิด เป็นสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยอาศัยอายตนะภายในคือ มโน

อายตนะภายนอกทั้ง 6 ประการนี้ เรียกทั่วไปว่า อารมณ์ 6 เป็นสิ่งสำหรับให้จิตยึดหน่วง