ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ “ควรทำบุญซึ่งนำสุขมาให้”

ปุญฺญานิ กยิราถ …

ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺฐา โหนฺติ ปาณินํ “บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า”

ปุญฺญานิ ปรโลกสฺ…

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย “ความสั่งสมขึ้นซึ่งบุญ นำสุขมาให้”

สุโข ปุญฺญสฺส อุ…

ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ “บุญ นำความสุขมาให้ ในเวลาสิ้นชีวิต”

ปุญฺญํ สุขํ ชีวิ…

ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ “บุญ อันโจรนำไปไม่ได้”

ปุญฺญํ โจเรหิ ทู…