ปุญญวรรค หมวดบุญ

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดบุญ หลักธรรมคำสอนที่กล่าวถึงอานิสงส์ของการทำบุญ ตั้งแต่บุญขั้นพื้นฐานจนถึงบุญขั้นสูงสุด เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีความยินดีในการทำบุญละเว้นจากบาป

Scroll to Top