รกฺขมาโน สโต รกฺเข “ผู้รักษา ควรมีสติรักษา”

รกฺขมาโน สโต รกฺ…

สติมโต สุเว เสยฺโย “คนมีสติ เป็นผู้ประเสริฐทุกวัน”

สติมโต สุเว เสยฺ…

สติมา สุขเมธติ “คนมีสติ ย่อมได้รับความสุข”

สติมา สุขเมธติ. …

สติมโต สทา ภทฺทํ “คนผู้มีสติ มีความเจริญทุกเมื่อ”

สติมโต สทา ภทฺทํ…

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถิยา “สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวง”

สติ สพฺพตฺถ ปตฺถ…

สติ โลกสฺมิ ชาคโร “สติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลก”

สติ โลกสฺมิ ชาคโ…