Tagged: สติวรรค หมวดสติ

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดสติ หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นในเรื่องของสติเพื่อให้พุทธศาสนิกชนรู้และเข้าใจประโยชน์ของสติและโทษของการขาดสติ จะได้ดำรงชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาทขาดศีลธรรม มีความตระหนักและเข้าใจเรื่องราวและสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างแท้จริง