รกฺเขยฺยานาคตํ ภยํ “พึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึง”

รกฺเขยฺยานาคตํ ภ…

คุณวา จาตฺตโน คุณํ “ผู้มีความดี จงรักษาความดีของตนไว้”

คุณวา จาตฺตโน คุ…

ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ “ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา”

ผาตึ กยิรา อวิเห…

ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ “บุตร เป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย”

ปุตฺตา วตฺถุ มนุ…

โย จ ปุตฺตานมสฺสโว “บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

โย จ ปุตฺตานมสฺส…

สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ “บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”

สุสฺสูสา เสฏฺฐา …

ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺถิยา “สามี เป็นเครื่องปรากฏของสตรี”

ภตฺตา ปญฺญาณมิตฺ…

ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา “ภริยาผู้ฉลาด ย่อมนับถือสามี และคนควรเคารพทั้งปวง”

ภตฺตุญฺจ ครุโน ส…

อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตมํ “สตรี เป็นสิ่งสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย”

อิตฺถี ภณฺฑานมุต…

อิตฺถี มลํ พฺรหฺมจริยสฺส “สตรี เป็นมลทินของพรหมจรรย์”

อิตฺถี มลํ พฺรหฺ…

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ “มารดาบิดา เป็นที่นับถือของบุตร”

อาหุเนยฺยา จ ปุต…

ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)”

ปุพฺพาจริยาติ วุ…

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม (ของบุตร)”

พฺรหฺมาติ มาตาปิ…

กวิ คาถานมาสโย “กวี เป็นที่อาศัยแห่งคาถาทั้งหลาย”

กวิ คาถานมาสโย. …

หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ วิชฺชติ “มีบางคนในโลก ที่ยับยั้งด้วยความละอาย”

หิรินิเสโธ ปุริโ…

ยถาวาที ตถาการี “พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”

ยถาวาที ตถาการี.…

น อุชุภูตา วิตถํ ภณนฺติ “คนตรง ไม่พูดคลาดความจริง”

น อุชุภูตา วิตถํ…

อนุปาเยน โย อตฺถํ อิจฺฉติ โส วิหญฺญติ “ผู้มุ่งประโยชน์โดยไร้อุบาย ย่อมลำบาก”

อนุปาเยน โย อตฺถ…

ทุฏฺโฐปิ พหุ ภาสยิ “คนโกรธแล้ว มักจะพูดมาก”

ทุฏฺโฐปิ พหุ ภาส…

พหุมฺปิ รตฺโต ภาเสยฺย “คนรักแล้ว มักพูดมาก”

พหุมฺปิ รตฺโต ภา…

อติติกฺโข จ เวรวา “คนแข็งกระด้าง ก็มีเวร”

อติติกฺโข จ เวรว…

ปริภูโต มุทุ โหติ “คนอ่อนแอ ก็ถูกเขาดูหมิ่น”

ปริภูโต มุทุ โหต…

นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต “ผู้ไม่ถูกนินทา ย่อมไม่มีในโลก”

นตฺถิ โลเก อนินฺ…

เนกาสี ลภเต สุขํ “ผู้กินคนเดียว ไม่ได้ความสุข”

เนกาสี ลภเต สุขํ…

วิสฺสาสปรมา ญาตี “ความคุ้นเคย เป็นญาติอย่างยิ่ง”

วิสฺสาสปรมา ญาตี…

สาธุ สมฺพหุลา ญาตี “มีญาติมาก ๆ ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

สาธุ สมฺพหุลา ญา…

ปฏิสงฺขานพลา พหุสฺสุตา “ผู้ฟังมาก ต้องพิจารณาเป็นสำคัญ”

ปฏิสงฺขานพลา พหุ…

วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ “ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ”

วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ…

ปูชโก ลภเต ปูชํ “ผู้บูชา ย่อมได้รับบูชา”

ปูชโก ลภเต ปูชํ.…

ครุ โหติ สคารโว “ผู้เคารพ ย่อมมีผู้เคารพ”

ครุ โหติ สคารโว.…