ปุคคลวรรค หมวดบุคคล

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดบุคคล หลักธรรมคำสอนที่กล่าวถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ และหลักปฏิบัติสำหรับบุคคลประเภทนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รู้ว่าบุคคลแต่ละประเภทควรปฏิบัติตนเช่นใด หรือควรปฏิบัติต่อบุคคลแต่ละประเภทอย่างไร

ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ “ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนเขา”
ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ “บุตร เป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย”
โย จ ปุตฺตานมสฺสโว “บรรดาบุตรทั้งหลาย บุตรผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”
สุสฺสูสา เสฏฺฐา ภริยานํ “บรรดาภริยาทั้งหลาย ภริยาผู้เชื่อฟังเป็นผู้ประเสริฐ”
ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา “ภริยาผู้ฉลาด ย่อมนับถือสามี และคนควรเคารพทั้งปวง”

ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา

ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา. "ภริยาผู้ฉลาด ย่อมนับถือสามี และคนควรเคารพทั้งปวง" (องฺ.อฏฺฐก. 23/273)
อ่านต่อภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา
อิตฺถี ภณฺฑานมุตฺตมํ “สตรี เป็นสิ่งสูงสุดแห่งสิ่งของทั้งหลาย”
อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ “มารดาบิดา เป็นที่นับถือของบุตร”

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ “มารดาบิดา เป็นที่นับถือของบุตร”

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ. "มารดาบิดา เป็นที่นับถือของบุตร" (องฺ.ติก. 20/168, องฺ.จตุกฺก. 21/92, ขุ.อิติ. 25/314)
อ่านต่ออาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ “มารดาบิดา เป็นที่นับถือของบุตร”
ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)”

ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)”

ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร. "มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)" (องฺ.ติก. 20/168, องฺ.จตุกฺก. 21/92, ขุ.อิติ. 25/314)
อ่านต่อปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ (ของบุตร)”
พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม (ของบุตร)”

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม (ของบุตร)”

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร. "มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม (ของบุตร)" (องฺ.ติก. 20/168, องฺ.จตุกฺก. 21/92, ขุ.อิติ. 25/314)
อ่านต่อพฺรหฺมาติ มาตาปิตโร “มารดาบิดา ท่านว่าเป็นพรหม (ของบุตร)”
ยถาวาที ตถาการี “พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”

ยถาวาที ตถาการี “พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”

ยถาวาที ตถาการี. "พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น" (ที.มหา. 10/255, ขุ.สุ. 25/394, ขุ.เถร. 26/441, ขุ.ชา.จตุกฺก. 27/146)
อ่านต่อยถาวาที ตถาการี “พูดอย่างใด พึงทำอย่างนั้น”