ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา

ภตฺตุญฺจ ครุโน สพฺเพ ปฏิปูเชนฺติ ปณฺฑิตา.

[คำอ่าน : พุด-ตัน-จะ, คะ-รุ-โน, สับ-เพ, ปะ-ติ-ปู-เชน-ติ, ปัน-ทิ-ตา]

“ภริยาผู้ฉลาด ย่อมนับถือสามี และคนควรเคารพทั้งปวง”

(องฺ.อฏฺฐก. 23/273)

ภรรยาที่ดีนั้น ต้องเคารพสามีตนเอง คือให้ความเคารพยำเกรง ให้เกียรติ ไม่นอกใจ ไม่แสดงกิริยาอาการที่ไม่เหมาะสมกับสามี เชื่อฟังทั้งต่อหน้าและลับหลัง

นอกจากเคารพนับถือสามีแล้ว ผู้เป็นภรรยา ยังต้องเคารพบุคคลทั้งหลายที่สามีเคารพนับถือ รวมถึงวงศาคณาญาติฝ่ายสามี ผู้เป็นภรรยาก็ต้องให้ความเคารพนับถือด้วย

เพราะการที่ภรรยาเป็นผู้มีกิริยาอาการอ่อนน้อม เคารพสามี และเคารพบุคคลทั้งหลายที่สามีเคารพนับถือดังกล่าวข้างต้นนั้น ถือเป็นหน้าเป็นตาของสามี และเป็นเสน่ห์ของผู้เป็นภรรยาเองด้วย