ยาจนวรรค หมวดการขอ

พุทธศาสนสุภาษิตว่าด้วยการขอ คำสอนที่กล่าวถึงข้อเสียของการทำตัวเป็นผู้มักขอ เพื่อให้บุคคลได้ตระหนักรู้และไม่ทำตัวเป็นผู้ขอหรือไม่ขอสิ่งที่ไม่ควรขอ

น ตํ ยาเจ ยสฺส ปิยํ ชิคึเส “ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา”
เทสฺโส จ โหติ อติยาจนาย “คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด”

เทสฺโส จ โหติ อติยาจนาย “คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด”

เทสฺโส จ โหติ อติยาจนาย. "คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด" (วิ.มหาวิภงฺค. 1/334, ชุ.ชา.ติก. 27/100)
อ่านต่อเทสฺโส จ โหติ อติยาจนาย “คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด”
ยาจํ อททมปฺปิโย “ผู้ถูกขอ เมื่อไม่ให้สิ่งของที่เขาขอ ย่อมไม่เป็นที่รัก”