น ตํ ยาเจ ยสฺส ปิยํ ชิคึเส “ไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา”

น ตํ ยาเจ ยสฺส ป…

เทสฺโส จ โหติ อติยาจนาย “คนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจัด”

เทสฺโส จ โหติ อต…

ยาจํ อททมปฺปิโย “ผู้ถูกขอ เมื่อไม่ให้สิ่งของที่เขาขอ ย่อมไม่เป็นที่รัก”

ยาจํ อททมปฺปิโย.…

ยาจโก อปฺปิโย โหติ “ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รัก”

ยาจโก อปฺปิโย โห…

น เว ยาจนฺติ สปฺปญฺญา “ผู้มีปัญญา ย่อมจะไม่ขอเลย”

น เว ยาจนฺติ สปฺ…