ใจสั่งมา

มาสฺสุ พาเลน สงฺคจฺฉิ อมิตฺเตเนว สพฺพทา “อย่าสมาคมกับคนพาลซึ่งเป็นดังศัตรูทุกเมื่อ”

มาสฺสุ พาเลน สงฺ…

น สนฺถวํ กาปุริเสน กยิรา “ไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่ว”

น สนฺถวํ กาปุริเ…

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย “ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด”

อเปตจิตฺเตน น สม…

อติสนฺเตปิ นาสฺมเส “ไม่ควรไว้ใจคนที่แกล้งทำสงบเสงี่ยม”

อติสนฺเตปิ นาสฺม…

นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ “ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว”

นาสฺมเส อตฺตตฺถป…

นาสฺมเส อลิกวาทิเน “ไม่ควรไว้ใจคนพูดพล่อย ๆ”

นาสฺมเส อลิกวาทิ…

นาสฺมเส กตปาปมฺหิ “ไม่ควรไว้ใจคนทำบาป”

นาสฺมเส กตปาปมฺห…

อนตฺถา เยว วฑฺฒนฺติ พาลํ ปจฺจูปเสวโต “เมื่อคบหาคนพาล ย่อมมีแต่ความฉิบหาย”

อนตฺถา เยว วฑฺฒน…

น วิสฺสเส อวิสฺสฏฺเฐ วิสฺสฏฺเฐปิ น วิสฺสเส “ไม่ควรไว้ใจในคนไม่คุ้นเคย แม้ในคนคุ้นเคย ก็ไม่ควรไว้ใจ”

น วิสฺสเส อวิสฺส…

สงฺเกเถว อมิตฺตสฺมึ มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส “ควรระแวงในศัตรู แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ”

สงฺเกเถว อมิตฺตส…

ยตฺถ เวรี นิวีสติ น วเส ตตฺถ ปณฺฑิโต “ไพรีอยู่ในที่ใด บัณฑิตไม่ควรอยู่ในที่นั้น”

ยตฺถ เวรี นิวีสต…

พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธาน โสจติ “ผู้เที่ยวสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน”

พาลสงฺคตจารี หิ …

น ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ “ผู้ไม่คบหาคนชั่ว ย่อมได้รับความสุขส่วนเดียว”

น ปาปชนสํเสวี อจ…

ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม “การสมาคมกับคนดี เป็นความเจริญ”

ภทฺโท สปฺปุริเสห…

น สงฺคโม ปาปชเนน เสยฺโย “สมาคมกับคนชั่ว ไม่ดีเลย”

น สงฺคโม ปาปชเนน…

ทุกฺโข พาเลหิ สงฺคโม “สมาคมกับคนพาล นำทุกข์มาให้”

ทุกฺโข พาเลหิ สง…

นิหียติ ปุริโส นิหีนเสวี “ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง”

นิหียติ ปุริโส น…

สุโข หเว สปฺปุริเสน สงฺคโม “สมาคมกับสัตบุรุษ นำสุขมาให้”

สุโข หเว สปฺปุริ…

ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม “อยู่ร่วมกับปราชญ์ นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ”

ธีโร จ สุขสํวาโส…

ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา “อยู่ร่วมกับพวกพาล นำทุกข์มาให้เสมอไป เหมือนอยู่ร่วมกับศรัตรู”

ทุกฺโข พาเลหิ สํ…

เอกตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ “อยู่ในพวกไพรีคืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์”

เอกตฺตํ ทฺวิรตฺต…

ยํ เว เสวติ ตาทิโส “คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้นแล”

ยํ เว เสวติ ตาทิ…

อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปิโย “เพราะอยู่ด้วยกันนานเกินไป คนที่รักก็มักหน่าย”

อติจิรํ นิวาเสน …

วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ “เพราะไว้ใจ ภัยจึงตามมา”

วิสฺสาสา ภยมนฺเว…