ใจสั่งมา

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย “ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด”

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย "ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด"

อเปตจิตฺเตน น สมฺภเชยฺย.

[คำอ่าน : อะ-เป-ตะ-จิด-เต-นะ, นะ, สำ-พะ-ไช-ยะ]

“ไม่ควรคบกับคนสิ้นคิด”

(ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๘๔)

คนสิ้นคิด ไม่ได้หมายถึงคนที่ไม่มีความคิด แต่หมายถึงคนที่คิดอะไรไม่รอบคอบ คิดแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ เป็นความคิดที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา หรือคิดอยู่แต่คิดอย่างไม่ฉลาด แบบนี้เรียกว่าคนสิ้นคิด

คนสิ้นคิดนี้ ความคิดของเขามักจะเป็นไปในทางที่เสื่อมจากประโยชน์ทั้งหลาย สร้างแต่โทษ ไม่สร้างคุณใด ๆ ให้ตนเองและคนรอบข้าง เมื่อความคิดของเขาเป็นเช่นไร การกระทำก็ย่อมจะเป็นเช่นนั้นด้วยเช่นกัน

เมื่อการกระทำเป็นไปตามความคิดที่ไม่ก่อประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ก็เป็นที่แน่นอนว่า ความเสื่อมเสีย ความฉิบหาย จะตามมาอย่างไม่ต้องสังสัย

ดังนั้น คนสิ้นคิดจึงเป็นคนที่ไม่น่าคบหาประเภทหนึ่ง เพราะเมื่อคบแล้วย่อมไม่ได้ประโยชน์ใด ๆ เลย มีแต่จะได้ทุกข์ได้โทษเท่านั้น เพราะฉะนั้น อย่าไปคบกับคนสิ้นคิดเลยสารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่


บทความแนะนำ