ปมาทวรรค หมวดความประมาท

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความประมาท หลักธรรมคำสอนที่แสดงให้เห็นถึงโทษของความประมาท ทำให้ผู้ศึกษาได้รับรู้และเข้าใจถึงความเสียหายที่จะเกิดจากความประมาท จะได้มีสติและดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท

เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น

เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง ฯลฯ

โย จ ปุพฺเพ ปมชฺชิตฺวา ปจฺฉา โส นปฺปมชฺชติ โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิมา. "เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้น." (องฺคุลิมาลเถร) ม.ม. 13/486.
อ่านต่อเมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่าง ฯลฯ
คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ เมื่อเขาถือตัว มัวประมาท อาสวะย่อมเจริญ

คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ ฯลฯ

ยญฺหิ กิจฺจํ ตทปวิทฺธํ อกิจฺจํ ปน กยีรติ อุนฺนฬานํ ปมตฺตานํ เตสํ วฑฺฒนฺติ อาสวา. "คนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ เมื่อเขาถือตัว มัวประมาท อาสวะย่อมเจริญ." (พุทฺธ) ขุ.ธ. 25/54.
อ่านต่อคนทอดทิ้งกิจที่ควรทำ ไปทำกิจที่ไม่ควรทำ ฯลฯ
หากกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท ไม่ทำตามพุทธพจน์นั้น ก็ไม่มีส่วนแห่งสามัญผล เหมือนคนเลี้ยงโค คอยนับโคให้อื่นอื่นฉะนั้น

หากกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท ฯลฯ

พหุมฺปิ เจ สหิตํ ภาสมาโน น ตกฺกโร โหติ นโร ปมตฺโต โคโปว คาโว คณยํ ปเรสํ น ภาควา สามญฺญสฺส โหติ. (พุทฺธ) ขุ.ธ. 25/17.
อ่านต่อหากกล่าวพุทธพจน์อันมีประโยชน์ได้มาก แต่เป็นคนประมาท ฯลฯ
ปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา “คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมประกอบแต่ความประมาท”

ปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา

ปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา. "คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมประกอบแต่ความประมาท" (ม.ม. 13/488, สํ.ส. 15/36, ขุ.ธ. 25/18)
อ่านต่อปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา