ปมาเทน น สํวเส “ไม่ควรสมคบด้วยความประมาท”

ปมาเทน น สํวเส. …

มา ปมาทมนุยุญฺเชถ “อย่ามัวประกอบความประมาทเลย”

มา ปมาทมนุยุญฺเช…

เย ปมตฺตา ยถา มตา “ผู้ประมาท เหมือนคนที่ตายแล้ว”

เย ปมตฺตา ยถา มต…

เต ทีฆรตฺตํ โสจนฺติ เย ปมชฺชนฺติ มาณวา “คนประมาท ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน”

เต ทีฆรตฺตํ โสจน…

ปมาทมนุยุญฺชนฺติ พาลา ทุมฺเมธิโน ชนา “คนพาลมีปัญญาทราม ย่อมประกอบแต่ความประมาท”

ปมาทมนุยุญฺชนฺติ…

ปมาโท ครหิโต สทา “ความประมาท บัณฑิตติเตียนทุกเมื่อ”

ปมาโท ครหิโต สทา…

ปมาโท รกฺขโต มลํ “ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา”

ปมาโท รกฺขโต มลํ…

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ “ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย”

ปมาโท มจฺจุโน ปท…