ใจสั่งมา

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ “ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย”

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ "ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย"

ปมาโท มจฺจุโน ปทํ.

[คำอ่าน : ปะ-มา-โท, มัด-จุ-โน, ปะ-ทัง]

“ความประมาท เป็นทางแห่งความตาย”

(ขุ.ธ. ๒๕/๑๘, ขุ.ชา.ตึส. ๒๗/๕๒๔)

ความประมาท คือ ความลุ่มหลงมัวเมา ความไม่รู้บาปบุญคุณโทษ ไม่รู้ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ ไม่รู้ถูกรู้ผิด ลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสตัณหา ถูกกิเลสตัณหาครอบงำอยู่ตลอดเวลา

คนที่ประมาท ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนตายไปแล้ว คือตายจากคุณงามความดี ตายจากโอกาสที่จะได้นำต้นเข้าสู่ทางพ้นทุกข์คือพระนิพพาน เพราะผู้ที่ประมาท จะไม่ยินดีในการสร้างคุณงามความดีเลย

อีกอย่างหนึ่ง ความประมาท ย่อมเป็นเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้ง ๓ คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ เวียนอยู่อย่างนี้ ไม่มีทางที่จะพ้นไปได้


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่