ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย “ไม่ควรประมาทปัญญาเลย”

ปญฺญํ นปฺปมชฺเชย…

ตถตฺตานํ นิเวเสยฺย ยถา ภูริ ปวฑฺฒติ “ปัญญาย่อมเจริญด้วยประการใด พึงตั้งตนไว้ด้วยประการนั้น”

ตถตฺตานํ นิเวเสย…

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา “ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนากัน”

สากจฺฉาย ปญฺญา เ…

พหูนํ วต อตฺถาย สปฺปญฺโญ ฆรมาวสํ “ผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมาก”

พหูนํ วต อตฺถาย …

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ “ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า”

เอโกว เสยฺโย ปุร…

ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺฐํ “ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด”

ปญฺญาชีวี ชีวิตม…

ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ “คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐสุด”

ปญฺญา หิ เสฏฺฐา …

ปญฺญาย ปริสุชฺฌติ “คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา”

ปญฺญาย ปริสุชฺฌต…

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ “คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา”

ปญฺญายตฺถํ วิปสฺ…

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ “ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา”

สุสฺสูสํ ลภเต ปญ…

ปญฺญาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ “คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา”

ปญฺญาย มคฺคํ อลโ…

ปญฺญา เจนํ ปสาสติ “ปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้น”

ปญฺญา เจนํ ปสาสต…

ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต “ปัญญา ไม่มีแก่ผู้ไม่พินิจ”

ปญฺญา นตฺถิ อฌาย…

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส “ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา”

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญ…

ปญฺญา เว ธเนน เสยฺโย “ปัญญาเทียวประเสริฐกว่าทรัพย์”

ปญฺญา เว ธเนน เส…

ปญฺญา นรานํ รตนํ “ปัญญา เป็นรัตนะของเหล่านรชน”

ปญฺญา นรานํ รตนํ…

สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ “ความได้ปัญญา ทำให้เกิดสุข”

สุโข ปญฺญาปฏิลาโ…

อโยคา ภูริสงฺขโย “ความสิ้นปัญญา ย่อมเกิดเพราะความไม่ประกอบ”

อโยคา ภูริสงฺขโย…

โยคา เว ชายเต ภูริ “ปัญญาย่อมเกิดเพราะความเพียร”

โยคา เว ชายเต ภู…

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต “ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก”

ปญฺญา โลกสฺมิ ปช…

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี”

นตฺถิ ปญฺญาสมา อ…