ปัญญาวรรค หมวดปัญญา

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดปัญญา หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของปัญญา รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการหมั่นสร้างปัญญา ทั้งปัญญาทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา “ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนากัน”
เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ “ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า”

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ. "ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า" (ขุ.ชา.เอก. 27/72)
อ่านต่อเอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ
ปญฺญา หิ เสฏฺฐา กุสลา วทนฺติ “คนฉลาดกล่าวว่า ปัญญาแลประเสริฐสุด”
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ “ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา”

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ. "ผู้ไม่ประมาท พินิจพิจารณา ตั้งใจฟัง ย่อมได้ปัญญา" (สํ.ส. 15/316, ขุ.สุ. 25/361)
อ่านต่อสุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ
ปญฺญาย มคฺคํ อลโส น วินฺทติ “คนเกียจคร้าน ย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา”
อโยคา ภูริสงฺขโย “ความสิ้นปัญญา ย่อมเกิดเพราะความไม่ประกอบ”