Tagged: ปัญญาวรรค หมวดปัญญา

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดปัญญา หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจความหมายของปัญญา รู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการหมั่นสร้างปัญญา ทั้งปัญญาทางโลกและทางธรรม เพื่อเป็นแนวทางแห่งการดำรงชีวิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ

เอโกว เสยฺโย ปุริโส สปญฺโญ โย ภาสิตสฺส วิชานาติ อตฺถํ.
“ผู้มีปัญญา รู้เนื้อความแห่งภาษิต คนเดียวเท่านั้น ประเสริฐกว่า”
(ขุ.ชา.เอก. 27/72)