สัทธา (ศรัทธา) 2 ประการ

ศรัทธา 2 ประการ …

ฌาน 2 ประการ

ฌาน 2 ประการ 1. …

ฌาน 2 ประเภท

ฌาน 2 ประเภท 1. …

เวทนา 2 ประการ

เวทนา 2 ประการ 1…

อุปัญญาตธรรม 2 ประการ

อุปัญญาตธรรม 2 ป…

อัตถะ 2 ประการ

อัตถะ 2 ประการ 1…

พระอรหันต์ 2 ประเภท

พระอรหันต์ 2 ประ…

ศาสนา 2 ประการ

ศาสนา 2 ประการ 1…

สัจจะ 2 ประการ

สัจจะ 2 ประการ 1…

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ …

เวปุลละ 2 ประการ

เวปุลละ 2 ประการ…

ฤทธิ์ 2 ประการ

ฤทธิ์ 2 ประการ 1…

ภาวนา 2 ประการ

ภาวนา 2 ประการ 1…

ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2 ประการ

ปัจจัยให้เกิดสัม…

ปธาน 2 ประการ

ปธาน 2 ประการ 1.…

บัญญัติ 2 ประการ

บัญญัติ 2 ประการ…

ธุระ 2 ประการ

ธุระ 2 ประการ 1.…

ที่สุด หรือ อันตา (ทางสุดโต่ง) 2 ประการ

ทางสุดโต่ง 2 ประ…

ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 2)

ทาน 2 ประการ 1. …

ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทาน 2 ประการ 1. …

กรรม 2 ประการ

กรรม 2 ประการ 1.…

สุทธิ 2 ประการ

สุทธิ 2 ประการ 1…

ทุกข์ 2 ประการ (หมวดที่ 2)

ทุกข์ 2 ประการ 1…

ทุกข์ 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทุกข์ 2 ประการ 1…

สุข 2 ประการ (หมวดที่ 2)

สุข 2 ประการ 1. …

สุข 2 ประการ (หมวดที่ 1)

สุข 2 ประการ 1. …

สมาธิ 2 ประการ

สมาธิ 2 ประการ 1…

สังขาร 2 ประการ

สังขาร 2 ประการ …

วิมุตติ 2 ประการ

วิมุตติ 2 ประการ…

รูป 2 ประการ

รูป 2 ประการ 1. …