Tagged: ทุกะ หมวดสอง

สัทธา (ศรัทธา) 2 ประการ

ศรัทธา 2 ประการ
1. กัมมผลสัทธา เชื่อกรรมและผลของกรรม
2. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคต

ฌาน 2 ประการ

ฌาน 2 ประการ
1. อารัมมณูปนิชฌาน การเพ่งอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแน่วแน่
2. ลักขณูปนิชฌาน การเพ่งลักษณะ

ฌาน 2 ประเภท

ฌาน 2 ประเภท
1. รูปฌาน ฌานมีรูปธรรมเป็นอารมณ์
2. อรูปฌาน ฌานมีอรูปธรรมเป็นอารมณ์

เวทนา 2 ประการ

เวทนา 2 ประการ
1. กายิกเวทนา เวทนาทางกาย
2. เจตสิกเวทนา เวทนาทางใจ

อุปัญญาตธรรม 2 ประการ

อุปัญญาตธรรม 2 ประการ
1. อสนฺตุฏฺฐิตา กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความไม่สันโดษในกุศลธรรม
2. อปฺปฏิวาณิตา ปธานสฺมึ ความไม่ระย่อในการพากเพียร

อัตถะ 2 ประการ

อัตถะ 2 ประการ
1. เนยยัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่จะต้องไขความ
2. นีตัตถะ พระสูตรซึ่งมีความหมายที่แสดงชัดโดยตรงแล้ว

พระอรหันต์ 2 ประเภท

พระอรหันต์ 2 ประเภท
1. สุกขวิปัสสก ผู้เห็นแจ้งอย่างแห้งแล้ง
2. สมถยานิก ผู้มีสมถะเป็นยาน

ศาสนา 2 ประการ

ศาสนา 2 ประการ
1. ปริยัติศาสนา คำสอนฝ่ายปริยัติ
2. ปฏิบัติศาสนา คำสอนฝ่ายปฏิบัติ

สัจจะ 2 ประการ

สัจจะ 2 ประการ
1. สมมติสัจจะ ความจริงโดยสมมุติ
2. ปรมัตถสัจจะ ความจริงโดยปรมัตถ์

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ
1. อามิสสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยอามิส
2. ธัมมสังคหะ การสงเคราะห์ด้วยธรรม

เวปุลละ 2 ประการ

เวปุลละ 2 ประการ
1. อามิสเวปุลละ ความไพบูลย์แห่งอามิส
2. ธัมมเวปุลละ ความไพบูลย์แห่งธรรม

ฤทธิ์ 2 ประการ

ฤทธิ์ 2 ประการ
1. อามิสฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางวัตถุ
2. ธรรมฤทธิ์ ความสำเร็จหรือความรุ่งเรืองทางธรรม

ภาวนา 2 ประการ

ภาวนา 2 ประการ
1. สมถภาวนา การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ
2. วิปัสสนาภาวนา การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู้แจ้งตามความเป็นจริง

ปธาน 2 ประการ

ปธาน 2 ประการ
1. คิหิปธาน ความเพียรของคฤหัสถ์
2. ปัพพชิตปธาน ความเพียรของบรรพชิต

บัญญัติ 2 ประการ

บัญญัติ 2 ประการ
1. ปัญญาปิยบัญญัติ บัญญัติในแง่เป็นสิ่งอันพึงให้รู้กัน
2. ปัญญาปนบัญญัติ บัญญัติในแง่เป็นเครื่องให้รู้กัน

ธุระ 2 ประการ

ธุระ 2 ประการ
1. คันถธุระ ธุระฝ่ายคัมภีร์
2. วิปัสสนาธุระ ธุระฝ่ายการเจริญวิปัสสนา

กรรม 2 ประการ

กรรม 2 ประการ
1. อกุศลกรรม กรรมที่เป็นอกุศล
2. กุศลกรรม กรรมที่เป็นกุศล

สุทธิ 2 ประการ

สุทธิ 2 ประการ
1. ปริยายสุทธิ ความบริสุทธิ์บางส่วน
2. นิปปริยายสุทธิ ความบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง

สมาธิ 2 ประการ

สมาธิ 2 ประการ
1. อุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ
2. อัปปนาสมาธิ สมาธิอันแน่วแน่

สังขาร 2 ประการ

สังขาร 2 ประการ
1. อุปาทินนกสังขาร สังขารมีใจครอง
2. อนุปาทินนกสังขาร สังขารไม่มีใจครอง

วิมุตติ 2 ประการ

วิมุตติ 2 ประการ
1. เจโตวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งจิต
2. ปัญญาวิมุตติ การหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา

รูป 2 ประการ

รูป 2 ประการ
1. มหาภูตรูป สภาวะอันปรากฏได้เป็นใหญ่ๆ โตๆ
2. อุปาทายรูป รูปที่เป็นไปโดยอาศัยมหาภูตรูป