สัทธา (ศรัทธา) 2 ประการ

สัทธา (ศรัทธา) 2…

ฌาน 2 ประการ

ฌาน 2 ประการ ฌาน…

ฌาน 2 ประเภท

ฌาน 2 ประเภท ฌาน…

เวทนา 2 ประการ

เวทนา 2 ประการ เ…

อุปัญญาตธรรม 2 ประการ

อุปัญญาตธรรม 2 ป…

อัตถะ 2 ประการ

อัตถะ 2 ประการ อ…

พระอรหันต์ 2 ประเภท

พระอรหันต์ 2 ประ…

ศาสนา 2 ประการ

ศาสนา 2 ประการ ศ…

สัจจะ 2 ประการ

สัจจะ 2 ประการ ส…

สังคหะ 2 ประการ

สังคหะ 2 ประการ …

เวปุลละ 2 ประการ

เวปุลละ 2 ประการ…

ฤทธิ์ 2 ประการ

ฤทธิ์ 2 ประการ ฤ…

ภาวนา 2 ประการ

ภาวนา 2 ประการ ภ…

ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ 2 ประการ

ปัจจัยให้เกิดสัม…

ปธาน 2 ประการ

ปธาน 2 ประการ ปธ…

บัญญัติ 2 ประการ

บัญญัติ 2 ประการ…

ธุระ 2 ประการ

ธุระ 2 ประการ ธุ…

ที่สุด หรือ อันตา (ทางสุดโต่ง) 2 ประการ

ที่สุด หรือ อันต…

ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 2)

ทาน 2 ประการ ทาน…

ทาน 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทาน 2 ประการ ทาน…

กรรม 2 ประการ

กรรม 2 ประการ กร…

สุทธิ 2 ประการ

สุทธิ 2 ประการ ส…

ทุกข์ 2 ประการ (หมวดที่ 2)

ทุกข์ 2 ประการ ท…

ทุกข์ 2 ประการ (หมวดที่ 1)

ทุกข์ 2 ประการ ท…

สุข 2 ประการ (หมวดที่ 2)

สุข 2 ประการ สุข…

สุข 2 ประการ (หมวดที่ 1)

สุข 2 ประการ สุข…

สมาธิ 2 ประการ

สมาธิ 2 ประการ ส…

สังขาร 2 ประการ

สังขาร 2 ประการ …

วิมุตติ 2 ประการ

วิมุตติ 2 ประการ…

รูป 2 ประการ

รูป 2 ประการ รูป…