สจฺจมนุรกฺเขยฺย “พึงตามรักษาความสัตย์”

สจฺจมนุรกฺเขยฺย.…

สจฺเจ อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏฺฐิตา “สัตบุรุษได้ตั้งมั่นในความสัตย์ที่เป็นอรรถและเป็นธรรม”

สจฺเจ อตฺเถ จ ธม…

สจฺเจน กิตฺตึ ปปฺโปติ “คนได้เกียรติ (ชื่อเสียง) เพราะความสัตย์”

สจฺเจน กิตฺตึ ปป…

สจฺจํ เว อมตา วาจา “คำสัตย์แล เป็นวาจาไม่ตาย”

สจฺจํ เว อมตา วา…

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ “ความสัตย์นั่นแล ดีกว่ารสทั้งหลาย”

สจฺจํ หเว สาธุตร…