ปุตฺตกํ วิย ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา “พระราชาจงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ”

ปุตฺตกํ วิย ราชา…

ขตฺติโย เสฏฺโฐ ชเนตสฺมึ เย โคตฺตปฏิสาริโน “พระมหากษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุด ในหมู่ชนผู้รังเกียจด้วยสกุล”

ขตฺติโย เสฏฺโฐ ช…

สนฺนทฺโธ ขตฺติโย ตปติ “พระมหากษัตริย์ทรงเครื่องรบย่อมสง่า”

สนฺนทฺโธ ขตฺติโย…

กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต ราชา รฏฺฐสฺส ปูชิโต “พระราชาผู้ไม่กริ้วตอบผู้โกรธ ราษฎรก็ย่อมบูชา”

กุทฺธํ อปฺปฏิกุช…

สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ โหติ ราชา เจ โหติ ธมฺมิโก “ถ้าพระราชาเป็นผู้ทรงธรรม ราษฎรทั้งปวงก็เป็นสุข”

สพฺพํ รฏฺฐํ สุขํ…

ราชา มุขํ มนุสฺสานํ “พระราชา เป็นประมุขของปวงชน”

ราชา มุขํ มนุสฺส…

ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺญานํ “พระราชา เป็นเครื่องปรากฏของแว่นแคว้น”

ราชา รฏฺฐสฺส ปญฺ…