ปุตฺตกํ วิย ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา

ปุตฺตกํ วิย ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา.

[คำอ่าน : ปุด-ตะ-กัง, วิ-ยะ, รา-ชา-โน, ปะ-ชัง, รัก-ขัน-ตุ, สับ-พะ-ทา]

“พระราชาจงรักษาประชาราษฎร์ ให้เหมือนบิดารักษาบุตรทุกเมื่อ”

(นัย- ส.ส.)

การปกครองไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ของพระราชานั้น เปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตร แต่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นอันมาก เพราะพระราชาต้องปกครองประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่วนบิดานั้นปกครองบุตรเพียงไม่กี่คน

ธรรมดาบิดาผู้มีบุตรธิดา ย่อมปกครองบุตรธิดาของตนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม มีความรู้ มีหน้าที่การงานที่ดี ทำทุกวิถีทางเพื่อให้บุตรธิดาของตนมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต ชี้ถูกผิดให้เดินถูกทาง

พระราชาผู้ปกครองประเทศก็เช่นกัน ย่อมทรงใช้พระปรีชาสามารถแห่งพระองค์ปกครองไพร่ฟ้าประชาชน ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุข ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือหน้าที่ของพระราชาในฐานะผู้ครองแผ่นดิน.