น เว อนตฺถกุสเลน อตฺถจริยา สุขาวหา “การประพฤติประโยชน์กับคนไม่ฉลาดในประโยชน์ ไม่นำสุขมาให้เลย”

น เว อนตฺถกุสเลน…

สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา “ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข”

สุขํ สุปติ พุทฺโ…

อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา “จะพึงมีความสุขเป็นนิตย์ ก็เพราะไม่พบเห็นคนพาล”

อทสฺสเนน พาลานํ …

สุขา สทฺธมฺมเทสนา “การแสดงสัทธรรม นำความสุขมาให้”

สุขา สทฺธมฺมเทสน…

สุโข พุทฺธานํ อุปฺปาโท “ความเกิดขึ้นแห่งท่านผู้รู้ทั้งหลาย นำสุขมาให้”

สุโข พุทฺธานํ อุ…

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ “นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง”

นิพฺพานํ ปรมํ สุ…

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ “ความสุข (อื่น) ยิ่งกว่าความสงบ ไม่มี”

นตฺถิ สนฺติปรํ ส…

เตสํ วูปสโม สุโข “ความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข”

เตสํ วูปสโม สุโข…

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก “ความไม่เบียดเบียน เป็นสุขในโลก”

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ …

สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส สุขํ ปหานํ “ละเหตุแห่งทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง”

สพฺพตฺถ ทุกฺขสฺส…