สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา

สุขํ สุปติ พุทฺโธ จ เยน เมตฺตา สุภาวิตา.

[คำอ่าน : สุ-ขัง, สุ-ปะ-ติ, พุด-โท, จะ, เย-นะ, เมด-ตา, สุ-พา-วิ-ตา]

“ผู้เจริญเมตตาดีแล้ว ย่อมหลับและตื่นเป็นสุข”

(ว.ว.)

เมตตา หมายถึง ความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข เป็นหลักธรรมข้อหนึ่งในพรหมวิหารธรรม 4 อย่าง เป็นหลักธรรมที่สำคัญมากสำหรับการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผู้ที่มีเมตตา คือมีจิตใจประกอบด้วยเมตตานั้น ย่อมมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่มีความคิดอาฆาตพยาบาทใคร ไม่คิดจองล้างจองผลาญใคร ดังนั้น เขาย่อมจะมีความสุขทุกเวลา ทั้งเวลาหลับและเวลาตื่น

ดังอานิสงส์ของเมตตาที่ท่านจำแนกไว้ 11 ประการ คือ

 1. หลับเป็นสุข
 2. ตื่นก็เป็นสุข
 3. มีหน้าตาผ่องใส
 4. ไม่ฝันร้าย
 5. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
 6. เป็นที่รักของอมนุษย์
 7. เทวดารักษา
 8. ไม่มีภัย
 9. จิตเป็นสมาธิได้เร็ว
 10. ถึงคราวตายก็ตายอย่างมีสติ
 11. สามารถบรรลุคุณธรรมขั้นสูงได้เร็ว

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จงพยายามฝึกตนให้เป็นคนมีเมตตาเป็นธรรมเครื่องอยู่เถิด จะก่อเกิดประโยชน์โสตถิผลแก่ตนเองและส่วนรวมเป็นอันมาก

You may also like...