เวรวรรค หมวดเวร

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดเวร รวมหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับเรื่องเวร มุ่งเน้นสอนให้พุทธศาสนิกชนรู้ถึงโทษของการจองเวรและคุณประโยชน์ของการไม่จองเวร เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม วางใจเป็นกลาง ๆ ไม่จองล้างจองผลาญ ไม่อาฆาตพยาบาทกัน

Scroll to Top