โน เจ ลเภถ นิปกํ สหายํ เอโก จเร น จ ปาปานิ กยิรา “ถ้าไม่ได้สหายผู้รอบคอบ พึงเที่ยวไปคนเดียว และไม่พึงทำความชั่ว”

โน เจ ลเภถ นิปกํ…

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา “ถ้าได้สหายผู้รอบคอบ พึงพอใจ มีสติ เที่ยวไปกับเขา”

สเจ ลเภถ นิปกํ ส…

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา “เมื่อความต้องการเกิดขึ้น สหายเป็นผู้นำสุขมาให้”

อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ…

นตฺถิ พาเล สหายตา “ความเป็นสหาย ไม่มีในคนพาล”

นตฺถิ พาเล สหายต…

ภริยา ปรมา สขา “ภรรยา เป็นเพื่อนสนิท”

ภริยา ปรมา สขา. …

ปาปมิตฺโต ปาปสโข ปาปอาจารโคจโร “มีมิตรเลว มีเพื่อนเลว ย่อมมีมารยาทและที่เที่ยวเลว”

ปาปมิตฺโต ปาปสโข…

มิตฺตทุพฺโภ หิ ปาปโก “ผู้ประทุษร้ายมิตร เป็นคนเลวแท้”

มิตฺตทุพฺโภ หิ ป…

สพฺเพ อมิตฺเต ตรติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ “ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมผ่านพ้นศัตรูทั้งปวง”

สพฺเพ อมิตฺเต ตร…

สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ “ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง”

สพฺพตฺถ ปูชิโต โ…

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ “สหาย เป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ”

สหาโย อตฺถชาตสฺส…

มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร “มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน”

มาตา มิตฺตํ สเก …

สตฺโถ ปวสโต มิตฺตํ “หมู่เกวียน เป็นมิตรของคนเดินทาง”

สตฺโถ ปวสโต มิตฺ…