สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ

สหาโย อตฺถชาตสฺส โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ.

[คำอ่าน : สะ-หา-โย, อัด-ถะ-ชา-ตัด-สะ, โห-ติ, มิด-ตัง, ปุ-นับ-ปุ-นัง]

“สหาย เป็นมิตรของผู้มีความต้องการเกิดขึ้นเนือง ๆ”

(สํ.ส. 15/51)

สหาย หมายถึง บุคคลที่คอยร่วมสุขร่วมทุกข์ ไปไหนไปด้วยกัน คอยช่วยเหลือกัน มีสุขร่วมเสพ มีทุกข์ร่วมต้าน คอยอำนวยประโยชน์ให้กันในกิจการทั้งปวง

ในชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องการสหายผู้คอยร่วมสุขร่วมทุกข์ เพราะสหายหรือเพื่อนนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญประเภทหนึ่งในชีวิตมนุษย์

เมื่อมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น มีสหายคอยช่วยเหลือย่อมดีกว่าไม่มี เมื่อปัญหาเกิดขึ้น มีสหายคอยปรึกษาย่อมดีกว่าไม่มี

สหาย จึงเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้