ทเทยฺย ปุริโส ทานํ “เกิดเป็นคน ควรให้ของที่ควรให้”

ทเทยฺย ปุริโส ทา…

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ “เมื่อให้ บุญก็เพิ่มขึ้น”

ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺ…

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ “ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก”

อคฺคสฺส ทาตา ลภเ…

เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐมฺเปติ ฐานํ “ผู้ให้สิ่งประเสริฐ ย่อมถึงฐานะที่ประเสริฐ”

เสฏฺฐนฺทโท เสฏฺฐ…

มนาปทายี ลภเต มนาปํ “ผู้ให้สิ่งที่ชอบใจ ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจ”

มนาปทายี ลภเต มน…

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ “ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข”

สุขสฺส ทาตา เมธา…

ททมาโน ปิโย โหติ “ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก”

ททมาโน ปิโย โหติ…

ททํ ปิโย โหติ ภชนฺติ นํ พหู “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา”

ททํ ปิโย โหติ ภช…

ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ “ผู้ให้ ย่อมจะผูกไมตรีไว้ได้”

ททํ มิตฺตานิ คนฺ…

พาลา หเว นปฺปสํสนฺติ ทานํ “คนพาลเท่านั้น ย่อมไม่สรรเสริญทาน”

พาลา หเว นปฺปสํส…

วิเจยฺยทานํ สุคตปฺปสตฺถํ “การเลือกให้ อันพระสุคตทรงสรรเสริญ”

วิเจยฺยทานํ สุคต…

นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา “เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักษิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี”

นตฺถิ จิตฺเต ปสน…

ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ สมานมาหุ “ท่านว่าทานและการรบเสมอกัน”

ทานญฺจ ยุทฺธญฺจ …