ทานวรรค หมวดทาน

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดทาน หลักธรรมคำสอนที่มุ่งกล่าวถึงอานิสงส์ของการให้ทาน ปลูกฝังให้ผู้ศึกษาตระหนักในความมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ กำจัดความตระหนี่และความละโมบ ยินดีในการสละให้ปัน

Scroll to Top