อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ “ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก”

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ "ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก"

อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ.

[คำอ่าน : อัก-คัด-สะ, ทา-ตา, ละ-พะ-เต, ปุ-นัก-คัง]

“ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก”

(องฺ.ปญฺจก. ๒๒/๕๖)

การให้ คือบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นการสร้างบารมีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ การให้นั้น จะมีผลเป็นที่น่าพอใจแค่ไหน จะมีผลเลิศแค่ไหน ขึ้นอยู่ที่ว่า ผู้ให้ ให้สิ่งที่เลิศแค่ไหน

ถ้าผู้ให้ ให้ของที่ไม่ดี เช่น ของเหลือใช้ ของไม่ประณีต เป็นต้น เวลาได้ก็ย่อมได้เหมือน ๆ กันกับเวลาให้ คือได้ของที่ไม่ประณีต ของที่ไม่น่าชอบใจ ได้ของไม่ดี

เพราะฉะนั้น เมื่อคิดจะให้ พึงให้สิ่งที่ดีที่สุด ให้สิ่งที่เลิศที่สุด คือจะให้อะไรก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดโดยสภาวะของสิ่งนั้น การให้นั้นจึงจะเป็นการให้ที่เลิศ เป็นการให้ที่มีอานิสงส์มาก

เมื่อเราให้ของที่ดี ให้ของที่เลิศ เวลาที่ทานนั้นให้ผล ย่อมให้ผลเป็นผลที่ดี ผลที่เลิศ เช่นเดียวกับเวลาที่เราให้นั่นเอง


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต


ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่