สัทธาวรรค หมวดศรัทธา

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดศรัทธา หลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นเรื่องของศรัทธาคือความเชื่อ มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงศรัทธาที่แท้จริง รู้ว่าสิ่งใดควรเชื่อสิ่งใดไม่ควรเชื่อ เชื่ออย่างมีปัญญา

สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺฐํ “ศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้”
สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา “ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”
สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ “ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียง (คือกุศล)”