สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ “ศรัทธา เป็นเพื่อนสองของคน”

สทฺธา ทุติยา ปุร…

สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺฐํ “ศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้”

สทฺธีธ วิตฺตํ ปุ…

สุขา สทฺธา ปติฏฺฐิตา “ศรัทธาตั้งมั่นแล้วนำสุขมาให้”

สุขา สทฺธา ปติฏฺ…

สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา “ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

สทฺธา สาธุ ปติฏฺ…

สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ “ศรัทธารวบรวมไว้ซึ่งเสบียง (คือกุศล)”

สทฺธา พนฺธติ ปาเ…