สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา “ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

สทฺธา สาธุ ปติฏฺฐิตา.

[คำอ่าน : สัด-ทา, สา-ทุ, ปะ-ติด-ถิ-ตา]

“ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

(สํ.ส. 15/50)

ศรัทธา ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จอย่างหนึ่ง เพราะการที่บุคคลจะทำการใด ๆ สำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีศรัทธาในการนั้น ๆ ถ้าขาดศรัทธาเสียแล้ว เขาจะไม่มีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งนั้น ๆ เลย

การทำกิจการทั้งหลายในทางโลก เช่น การเรียนหนังสือ การประกอบการงานต่าง ๆ ล้วนต้องอาศัยศรัทธาเป็นตัวผลักดันทั้งนั้น เมื่อมีศรัทธาในกิจนั้น ๆ บุคคลก็จะตั้งใจทำกิจนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยควาวมบากบั่น

คนมีศรัทธาในการศึกษาหาความรู้ ย่อมจะตั้งใจเรียน ตั้งใจศึกษาหาความรู้ จึงทำให้การศึกษาเล่าเรียนสำเร็จผลได้ คนมีศรัทธาในการประกอบธุรกิจ ก็ย่อมทุ่มเทแรงกายแรงใจในการที่จะทำธุรกิจนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วง

ว่าในทางธรรม คนที่มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม มีศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้สำเร็จลุล่วงไปได้

ดังนั้น ศรัทธา จึงเป็นธรรมะที่มีผลต่อความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง