Tagged: ทุกขวรรค หมวดทุกข์

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดทุกข์ หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงความทุกข์ประเภทต่าง ๆ และสาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ และแนวทางปฏิบัติตนให้ห่างจากความทุกข์ และสามารถกระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ได้ในที่สุด