อกิญฺจนํ นานุปตนฺติ ทุกฺขา “ทุกข์ ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล”

อกิญฺจนํ นานุปตน…

ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต “ผู้แพ้ ย่อมอยู่เป็นทุกข์”

ทุกฺขํ เสติ ปราช…

ทุกฺขํ อนาโถ วิหรติ “คนไม่มีที่พึ่ง ย่อมอยู่เป็นทุกข์”

ทุกฺขํ อนาโถ วิห…

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก “การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก”

อิณาทานํ ทุกฺขํ …

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ โลเก “ความจน เป็นทุกข์ในโลก”

ทฬิทฺทิยํ ทุกฺขํ…

ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา “เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดี นำทุกข์มาให้”

ทุราวาสา ฆรา ทุก…

สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา “สังขาร เป็นทุกข์อย่างยิ่ง”

สงฺขารา ปรมา ทุก…

นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา “ทุกข์เสมอด้วยขันธ์ไม่มี”

นตฺถิ ขนฺธสมา ทุ…