ใจสั่งมา

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก “การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก”

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก "การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก"

อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก.

[คำอ่าน : อิ-นา-ทา-นัง, ทุก-ขัง, โล-เก]

“การกู้หนี้ เป็นทุกข์ในโลก”

(องฺ.ฉกฺก. ๒๒/๓๙๔)

การกู้หนี้ คือการกู้ยืมทรัพย์สินของคนอื่นมาใช้ โดยมีสัญญากันว่าจะชดใช้คืนให้ เช่น ยืมเงินมาใช้ก่อน ยืมสิ่งของหรือทรัพย์สินใด ๆ มาใช้ก่อน เมื่อถึงเวลาตามตกลงกันจะใช้คืนให้

การยืมเงินคนอื่นมาใช้ อาจทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นได้ในช่วงเวลาหนึ่ง แต่หลังจากนั้นผู้กู้ยืมก็ต้องหาเงินมาชดใช้เขาเท่าจำนวนที่ยืมมา

เรามีความสุขเวลาใช้เงิน แต่เวลาหาเงินมาชดใช้นั้นจะเป็นทุกข์มาก ต้องลำบากหนักกว่าเดิม หาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เป็นเงินตัวเอง เพราะต้องเอาไปคืนเจ้าหนี้ ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้หรือเปล่า ตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอย แถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีก นับเป็นความทุกข์อย่างยิ่งทีเดียว

ดังนั้น เราควรหัดเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ตั้งแต่ต้น พยายามอย่าไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครเขามาใช้เป็นดีที่สุด เพราะการใช้ชีวิตโดยปราศจากหนี้นั้น เป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุข มีความสบายใจมากกว่า


สารบัญ พุทธศาสนสุภาษิต

อัตตวรรค หมวดตนมัจจุวรรค หมวดความตาย
อัปปมาทวรรค หมวดความไม่ประมาทมิตตวรรค หมวดมิตร
กัมมวรรค หมวดกรรมยาจนาวรรค หมวดการขอ
กิเลสวรรค หมวดกิเลสราชวรรค หมวดพระราชา
โกธวรรค หมวดความโกรธวาจาวรรค หมวดวาจา
ขันติวรรค หมวดความอดทนวิริยวรรค หมวดความเพียร
จิตตวรรค หมวดจิตเวรวรรค หมวดเวร
ชยวรรค หมวดความชนะสัจจวรรค หมวดความสัตย์
ทานวรรค หมวดทานสติวรรค หมวดสติ
ทุกขวรรค หมวดทุกข์สัทธาวรรค หมวดศรัทธา
ธัมมวรรค หมวดธรรมสันตุฏฐิวรรค หมวดสันโดษ
ปกิณกวรรค หมวดเบ็ดเตล็ดสมณวรรค หมวดสมณะ
ปัญญาวรรค หมวดปัญญาสามัคคีวรรค หมวดสามัคคี
ปมาทวรรค หมวดความประมาทสีลวรรค หมวดศีล
ปาปวรรค หมวดบาปสุขวรรค หมวดความสุข
ปุคคลวรรค หมวดบุคคลเสวนาวรรค หมวดการคบหา
ปุญญวรรค หมวดบุญ

ดูอักษรย่อบอกนามคัมภีร์ได้ที่นี่