มัจจุวรรค หมวดความตาย

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความตาย หลักธรรมคำสอนที่กล่าวถึงความตายอันเป็นความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้ผู้ศึกษาไม่ประมาทในการสร้างคุณงามความดีก่อนที่ความตายจะมาถึง

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา “ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา. "ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า" (ที.มหา. 10/141, ขุ.ชา.เอก. 27/317)
อ่านต่ออฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา
สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ “สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก”

สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ

สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ. "สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก" (ที.มหา. 10/181, สํ.ส. 15/232)
อ่านต่อสพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ
น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ “กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้”
น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิญฺจิ “ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้”
น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา “เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน”
ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา “เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน”
น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา “ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย”

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา. "ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย" (ม.อุ. 14/348, ขุ.ชา.มหา. 28/165)
อ่านต่อน หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา
อปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา “ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก”
สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ “ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด”

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ. "ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด" (ที.มหา. 10/141, ขุ.มหา. 29/145)
อ่านต่อสพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ