อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา “ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า”

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺท…

สพฺเพว นิกฺขิปิสฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสฺสยํ “สัตว์ทั้งปวง จักทอดทิ้งร่างไว้ในโลก”

สพฺเพว นิกฺขิปิส…

น ทีฆมายุํ ลภเต ธเนน “คนไม่ได้อายุยืนเพราะทรัพย์”

น ทีฆมายุํ ลภเต …

น จาปิ วิตฺเตน ชรํ วิหนฺติ “กำจัดความแก่ด้วยทรัพย์ไม่ได้”

น จาปิ วิตฺเตน ช…

น มิยฺยมานํ ธนมนฺเวติ กิญฺจิ “ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้”

น มิยฺยมานํ ธนมน…

น มิยฺยมานสฺส ภวนฺติ ตาณา “เมื่อสัตว์จะตาย ไม่มีผู้ป้องกัน”

น มิยฺยมานสฺส ภว…

ชรูปนีตสฺส น สนฺติ ตาณา “เมื่อสัตว์ถูกชรานำเข้าไปแล้ว ไม่มีผู้ป้องกัน”

ชรูปนีตสฺส น สนฺ…

น หิ โน สงฺครนฺเตน มหาเสเนน มจฺจุนา “ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย”

น หิ โน สงฺครนฺเ…

อปฺปกญฺจิทํ ชีวิตมาหุ ธีรา “ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก”

อปฺปกญฺจิทํ ชีวิ…

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ “ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด”

สพฺพํ เภทปริยนฺต…