โกธวรรค หมวดความโกรธ

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความโกรธ หลักธรรมคำสอนที่ชี้ให้เห็นถึงโทษของความโกรธและอานิสงส์ของความไม่โกรธตลอดถึงวิธีกำจัดความโกรธออกจากจิตใจ

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ “ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนเองได้”
ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ “ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้”

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ. "ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้" (องฺ.สตฺตก. 23/99)
อ่านต่อปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ
ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ “ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นถึงทำยาก ก็เหมือนทำง่าย”

ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ

ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ “ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นถึงทำยาก ก็เหมือนทำง่าย” (องฺ.สตฺตก. 23/99)
อ่านต่อยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ
ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริเวชฺชนฺติ โกธนํ “ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ”

ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริเวชฺชนฺติ โกธนํ

ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริเวชฺชนฺติ โกธนํ. "ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ" (องฺ.สตฺตก. 23/99)
อ่านต่อญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริเวชฺชนฺติ โกธนํ
อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ “คนมักโกรธ ถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์”

อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ

อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ. "คนมักโกรธ ถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์" (องฺ.สตฺตก. 23/98)
อ่านต่ออโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ
โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ “คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง”
โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ “ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย”