มา โกธสฺส วสํ คมิ “อย่าลุอำนาจความโกรธ”

มา โกธสฺส วสํ คม…

โกธํ ปญฺญาย อุจฺฉินฺเท “พึงตัดความโกรธด้วยปัญญา”

โกธํ ปญฺญาย อุจฺ…

โกธํ ทเมน อุจฺฉินฺเท “พึงตัดความโกรธ ด้วยความข่มใจ”

โกธํ ทเมน อุจฺฉิ…

โกธชาโต ปราภโว “ผู้เกิดความโกรธแล้วเป็นผู้ฉิบหาย”

โกธชาโต ปราภโว. …

หนฺติ กุทฺโธ สมาตรํ “ผู้โกรธ ย่อมฆ่ามารดาของตนเองได้”

หนฺติ กุทฺโธ สมา…

โกเธน อภิภูตสฺส น ทีปํ โหติ กิญฺจนํ “ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมไม่มีที่พำนักสักนิดเดียว”

โกเธน อภิภูตสฺส …

ปจฺฉา โส วิคเต โกเธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปติ “ภายหลัง เมื่อความโกรธหายแล้ว เขาย่อมเดือดร้อน เหมือนถูกไฟไหม้”

ปจฺฉา โส วิคเต โ…

ยํ กุทฺโธ อุปโรเธติ สุกรํ วิย ทุกฺกรํ “ผู้โกรธจะผลาญสิ่งใด สิ่งนั้นถึงทำยาก ก็เหมือนทำง่าย”

ยํ กุทฺโธ อุปโรเ…

กุทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ “ผู้โกรธ ย่อมไม่เห็นธรรม”

กุทฺโธ ธมฺมํ น ป…

กุทฺโธ อตฺถํ น ชานาติ “ผู้โกรธย่อมไม่รู้อรรถ”

กุทฺโธ อตฺถํ น ช…

ญาติมิตฺตา สุหชฺชา จ ปริเวชฺชนฺติ โกธนํ “ญาติมิตรและสหาย ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ”

ญาติมิตฺตา สุหชฺ…

โกธสมฺมทสมฺมตฺโต อายสกฺยํ นิคจฺฉติ “ผู้มึนเมาด้วยความโกรธ ย่อมถึงความไร้ยศศักดิ์”

โกธสมฺมทสมฺมตฺโต…

โกธาภิภูโต ปุริโส ธนชานึ นิคจฺฉติ “บุคคลผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมถึงความเสื่อมทรัพย์”

โกธาภิภูโต ปุริโ…

อโถ อตฺถํ คเหตฺวาน อนตฺถํ ปฏิปชฺชติ “คนมักโกรธ ถือเอาประโยชน์แล้ว กลับประพฤติไม่เป็นประโยชน์”

อโถ อตฺถํ คเหตฺว…

ทุกฺขํ สยติ โกธโน “คนมักโกรธ ย่อมนอนเป็นทุกข์”

ทุกฺขํ สยติ โกธโ…

โกธโน ทุพฺพณฺโณ โหติ “คนมักโกรธ ย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง”

โกธโน ทุพฺพณฺโณ …

โกธาภิภูโต กุสลํ ชหาติ “ผู้ถูกความโกรธครอบงำ ย่อมละกุศลเสีย”

โกธาภิภูโต กุสลํ…

โกธํ ฆตฺวา น โสจติ “ฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศก”

โกธํ ฆตฺวา น โสจ…

โกธํ ฆตฺวา สุขํ เสติ “ฆ่าความโกรธได้ ย่อมอยู่เป็นสุข”

โกธํ ฆตฺวา สุขํ …

นตฺถิ โทสสโม กลิ “ความผิด เสมอด้วยโทสะ ไม่มี”

นตฺถิ โทสสโม กลิ…

นตฺถิ โทสสโม คโห “ผู้จับ เสมอด้วยโทสะ ไม่มีเลย”

นตฺถิ โทสสโม คโห…

โทโส โกธสมุฏฺฐาโน “โทสะ มีความโกรธเป็นสมุฏฐาน”

โทโส โกธสมุฏฺฐาโ…

โกโธ ทุมฺเมธโคจโร “ความโกรธ เป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม”

โกโธ ทุมฺเมธโคจโ…

อปฺโป หุตฺวา พหุ โหติ วฑฺฒเต โส อขนฺติโช “ความโกรธ น้อยแล้วมาก มันเกิดจากความไม่อดทน จึงทวีขึ้น”

อปฺโป หุตฺวา พหุ…

อนฺธตมํ ตทา โหติ ยํ โกโธ สหเต นรํ “ความโกรธ ครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดมน ย่อมมีเมื่อนั้น”

อนฺธตมํ ตทา โหติ…

โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน “ความโกรธ ทำให้จิตใจกำเริบ”

โกโธ จิตฺตปฺปโกป…

อนตฺถชนโน โกโธ “ความโกรธ ก่อความพินาศ”

อนตฺถชนโน โกโธ. …

โกโธ สตฺถมลํ โลเก “ความโกรธ เป็นดังสนิมศัสตราในโลก”

โกโธ สตฺถมลํ โลเ…

น หิ สาธุ โกโธ “ความโกรธ ไม่ดีเลย”

น หิ สาธุ โกโธ. …