สีลวรรค หมวดศีล

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดศีล รวบรวมคำสอนในพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นอธิบายให้บุคคลเข้าใจในเรื่องของศีล ประโยชน์ของการรักษาศีล และโทษของการละเมิดศีล เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างมีศีลธรรม

สญฺญมโต เวรํ น จียติ “เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น”
สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ “ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน”