สีลํ รกฺเขยฺย เมธาวี “ปราชญ์พึงรักษาศีล”

สีลํ รกฺเขยฺย เม…

สญฺญมโต เวรํ น จียติ “เมื่อคอยระวังอยู่ เวรย่อมไม่ก่อขึ้น”

สญฺญมโต เวรํ น จ…

สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร “ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี”

สาธุ สพฺพตฺถ สํว…

สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ “ศีลพึงรู้ได้เพราะอยู่ร่วมกัน”

สํวาเสน สีลํ เวท…

สีลํ โลเก อนุตฺตรํ “ศีลเป็นเยี่ยมในโลก”

สีลํ โลเก อนุตฺต…

สีลํ กิเรว กลฺยาณํ “ท่านว่าศีลนั่นเทียว เป็นความดี”

สีลํ กิเรว กลฺยา…

สีลํ ยาว ชรา สาธุ “ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา”

สีลํ ยาว ชรา สาธ…

สุขํ ยาว ชรา สีลํ “ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา”

สุขํ ยาว ชรา สีล…