สีลํ ยาว ชรา สาธุ “ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา”

สีลํ ยาว ชรา สาธุ.

[คำอ่าน : สี-ลัง, ยา-วะ, ชะ-รา, สา-ทุ]

“ศีลยังประโยชน์ให้สำเร็จตราบเท่าชรา”

(สํ.ส. 15/50)

ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง สภาวะที่ปกติของมนุษย์ คือการดำรงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนกัน ไม่ลักขโมย ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่กล่าวคำเท็จ ไม่ดื่มเครื่องดองของเมา อันนี้คือภาวะปกติของมนุษย์คือผู้มีใจสูง

การที่บุคคลสมาทานศีล ก็คือการตั้งใจที่จะรักษาสภาวะปกติของมนุษย์นี้นั่นเอง เพื่อให้ตนเองเป็นมนุษย์ที่ปกติ ไม่ทำกิริยาเยี่ยงสัตว์ดิรัจฉาน เพื่อความสงบสุขของตนเองและคนรอบข้าง

บุคคลผู้มีศีล เป็นบุคคลที่น่าเคารพ น่ากราบไหว้ น่านับถือ ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดก็ตาม ผู้ใดเป็นผู้มีศีล ผู้นั้นย่อมเป็นผู้น่าเคารพนับถือโดยไม่มีข้อแม้เรื่องเพศหรือเรื่องวัย

จะเป็นคนหนุ่มคนสาว หรือคนเฒ่าคนแก่ก็ตาม เมื่อผู้นั้นรักษาศีลด้วยดีแล้ว เขาย่อมจะได้รับความสุขความเจริญ ได้รับประโยชน์จากการรักษาศีลนั้นตลอดเวลาที่ยังรักษาศีลอยู่

และถ้ารักษาศีลด้วยดีตลอดชีวิต ศีลก็จะยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่เขาจนตราบเท่าแก่ชรา เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ศีลนั้นก็จะส่งผลให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีในสัมปรายภพเบื้องหน้านั้นด้วย

You may also like...