สุขํ ยาว ชรา สีลํ “ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา”

สุขํ ยาว ชรา สีลํ.

[คำอ่าน : สุ-ขัง, ยา-วะ, ชะ-รา, สี-ลัง]

“ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าชรา”

(ขุ.ธ. 25/59)

ศีล แปลว่า เย็น คือผู้รักษาศีลจะได้รับความร่มเย็น คือได้รับความสุขเป็นผลตอบแทนจากการรักษาศีลนั่นเอง เพราะการรักษาศีลเป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญ

บุคคลทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในวัยเด็ก วัยหนุ่มสาว หรือวัยชราก็ตาม ถ้ารักษาศีลแล้ว ศีลนี่แหละจะคุ้มครองรักษาให้บุคคลนั้น ๆ ประสบกับความสุขความเจริญ

เพราะผู้รักษาศีลจะไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำสิ่งที่ชั่วช้าลามกอันเป็นเหตุแห่งความฉิบหายเดือดร้อน ไม่ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองอันเป็นเหตุให้โดนประณามหรือปรับไหมใส่โทษ

คนมีศีลอยู่ในสังคมใด สังคมนั้นย่อมมีแต่ความสงบร่มเย็น ผู้ที่รักษาศีลก็สงบร่มเย็นด้วยตนเอง ผู้ที่อยู่ใกล้ผู้รักษาศีล ก็ย่อมได้รับความสงบร่มเย็นร่วมด้วยเช่นกัน

และศีลนี้จะเป็นเหตุแห่งความสุขของผู้รักษาศีล ตราบจนชรา หรือตราบจนถึงวันที่ต้องตายจากโลกนี้ไป และยังตามไปให้ผลเป็นความสุขความเจริญในภพภูมิต่อ ๆ ไปอีกด้วย

You may also like...