ใจสั่งมา

นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ “ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง”

นปฺปฏิกงฺเข อนาค…

อตีตํ นานฺวาคเมยฺย “ไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้ว”

อตีตํ นานฺวาคเมย…

อาโรคฺยมิจฺเฉ ปรมญฺจ ลาภํ “พึงปรารถนาความไม่มีโรค ซึ่งเป็นลาภอย่างยิ่ง”

อาโรคฺยมิจฺเฉ ปร…

นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย “ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่”

นาญฺญํ นิสฺสาย ช…

สนาถา วิหรถ มา อนาถา “ท่านทั้งหลายจงมีที่พึ่งอยู่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่เลย”

สนาถา วิหรถ มา อ…

อปฺปตฺโต โน จ อุลฺลเป “เมื่อยังไม่ถึง ไม่ควรพูดอวด”

อปฺปตฺโต โน จ อุ…

สมฺมุขา ยาทิสํ จิณฺณํ ปรมฺมุขาปิ ตาทิสํ “ต่อหน้าประพฤติเช่นใด ถึงลับหลังก็ให้ประพฤติเช่นนั้น”

สมฺมุขา ยาทิสํ จ…

ตํ คณฺเหยฺย ยทปณฺณกํ “สิ่งใดไม่ผิด พึงถือเอาสิ่งนั้น”

ตํ คณฺเหยฺย ยทปณ…

โลกามิสํ ปชเห สนฺติเปกฺโข “ผู้เพ่งสันติ พึงละอามิสในโลกเสีย”

โลกามิสํ ปชเห สน…

สนฺติเมว สิกฺเขยฺย “พึงศึกษาความสงบนั่นแล”

สนฺติเมว สิกฺเขย…

จาคมนุพฺรูเหยฺย “พึงเพิ่มพูนความสละ”

จาคมนุพฺรูเหยฺย.…

ยโส ลทฺธา น มชฺเชยฺย “ได้ยศแล้วไม่ควรเมา”

ยโส ลทฺธา น มชฺเ…

อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ “กำลังใจพึงรู้ได้ ในคราวที่มีอันตราย”

อาปทาสุ ถาโม เวท…

อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ “ในเมื่อเรื่องราวเกิดขึ้น ย่อมต้องการบัณฑิต”

อตฺเถ ชาเต จ ปณฺ…

ปิยญฺจ อนฺนปานมฺหิ “ในเวลามีข้าวน้ำ ย่อมต้องการคนที่รัก”

ปิยญฺจ อนฺนปานมฺ…

มนฺตีสุ อกุตูหลํ “ในบรรดาที่ปรึกษา ย่อมต้องการคนที่ไม่พูดพล่าม”

มนฺตีสุ อกุตูหลํ…

อุกฺกุฏฺเฐ สูรมิจฺฉนฺติ “ในเวลาคับขัน ย่อมต้องการคนกล้า”

อุกฺกุฏฺเฐ สูรมิ…

ถีนํ ภาโว ทุราชาโน “ภาวะของหญิงรู้ได้ยากยิ่ง”

ถีนํ ภาโว ทุราชา…

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ นามโคตฺตํ น ชีรติ “ร่างกายของสัตว์ย่อยยับได้ แต่ชื่อและสกุลไม่ย่อยยับ”

รูปํ ชีรติ มจฺจา…

อลํ พาลสฺส โมหาย โน จ ปารคเวสิโน “รูปโฉมพอลวงคนโง่ให้หลงได้ แต่ลวงคนแสวงหาพระนิพพานไม่ได้เลย”

อลํ พาลสฺส โมหาย…

โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วูปจียติ “โภคทรัพย์ของผู้ครองเรือนดี ย่อมถึงความพอกพูน เหมือนจอมปลวกกำลังก่อขึ้น”

โภคา สนฺนิจยํ ยน…

เนสา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต “สัตบุรุษไม่มีในชุมชนใด ชุมชนนั้นไม่ชื่อว่าสภา”

เนสา สภา ยตฺถ น …

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต “ชื่อว่าที่ลับของผู้ทำบาปกรรม ไม่มีในโลก”

นตฺถิ โลเก รโห น…

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ “ความผิดของผู้อื่นเห็นง่าย ฝ่ายของตนเห็นยาก”

สุทสฺสํ วชฺชมญฺเ…

สุทฺธสฺส สุจิกมฺมสฺส สทา สมฺปชฺชเต วตํ “พรตของผู้บริสุทธิ์ มีการงานสะอาด ย่อมถึงพร้อมทุกเมื่อ”

สุทฺธสฺส สุจิกมฺ…

นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย “ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นหมดจดไม่ได้เลย”

นาญฺโญ อญฺญํ วิโ…

สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ “ความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ เป็นของเฉพาะตัว”

สุทฺธิ อสุทฺธิ ป…

มลิตฺถิยา ทุจฺจริตํ “ความประพฤติชั่ว เป็นมลทินของหญิง”

มลิตฺถิยา ทุจฺจร…

มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ “ความเกียจคร้าน เป็นมลทินแห่งผิวพรรณ”

มลํ วณฺณสฺส โกสช…

อนุฏฺฐานมลา ฆรา “เหย้าเรือน มีการไม่หมั่นเป็นมลทิน”

อนุฏฺฐานมลา ฆรา.…