น หิ มุญฺเจยฺย ปาปิกํ “ไม่ควรเปล่งวาจาชั่วเลย”

น หิ มุญฺเจยฺย ป…

วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ “ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล”

วาจํ ปมุญฺเจ กุส…

นามนุญฺญํ กุทาจนํ “ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ”

นามนุญฺญํ กุทาจน…

มนุญฺญเมว ภาเสยฺย “ควรกล่าวแต่วาจาที่น่าพอใจ”

มนุญฺญเมว ภาเสยฺ…

ตเมว วาจํ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย “ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน”

ตเมว วาจํ ภาเสยฺ…

สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญฺเจ “ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์”

สณฺหํ คิรํ อตฺถว…

วาจํ มุญฺเจยฺย กลฺยาณึ “ควรเปล่งวาจางาม”

วาจํ มุญฺเจยฺย ก…

สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ “ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ”

สํโวหาเรน โสเจยฺ…

อภูตวาที นิรยํ อุเปติ “คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก”

อภูตวาที นิรยํ อ…

ทุฏฺฐสฺส ผรุสา วาจา “คนโกรธมีวาจาหยาบ”

ทุฏฺฐสฺส ผรุสา ว…

มุตฺวา ตปฺปติ ปาปิกํ “คนเปล่งวาจาชั่ว ย่อมเดือดร้อน”

มุตฺวา ตปฺปติ ปา…

โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ “เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”

โมกฺโข กลฺยาณิยา…

หทยสฺส สทิสี วาจา “วาจา เช่นเดียวกับใจ”

หทยสฺส สทิสี วาจ…