วาจาวรรค หมวดวาจา

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดวาจา หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นชี้ทางให้คนทั้งหลายได้รู้จักการใช้วาจาให้เกิดประโยชน์ เจรจาเฉพาะสิ่งที่ดีและมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงการเจรจาที่จะก่อให้เกิดวจีกรรมอันเป็นทุจริต

วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ “ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล”

วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ “ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล”

วาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ. "ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล" (ขุ.ชา.ทุก. 27/80, ขุ.สุ. 25/525, ขุ.มหา. 29/622)
อ่านต่อวาจํ ปมุญฺเจ กุสลํ นาติเวลํ “ไม่ควรเปล่งวาจาที่ดีให้เกินกาล”
นามนุญฺญํ กุทาจนํ “ในกาลไหน ๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ”
สณฺหํ คิรํ อตฺถวตึ ปมุญฺเจ “ควรเปล่งวาจาไพเราะที่มีประโยชน์”
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ “ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยถ้อยคำ”
โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ “เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”