อภูตวาที นิรยํ อุเปติ “คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก”

อภูตวาที นิรยํ อุเปติ.

[คำอ่าน : อะ-พู-ตะ-วา-ที, นิ-ระ-ยัง, อุ-เป-ติ]

“คนพูดไม่จริง ย่อมเข้าถึงนรก”

(ขุ.ธ. 25/55)

คนพูดไม่จริง หมายถึง คนที่พูดคำเท็จ เป็นคนโกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อน ไม่มีความจริงใจต่อคนรอบข้าง โกหกได้อย่างหน้าด้านโดยไม่มียางอาย

คนประเภทนี้ย่อมเป็นคนที่มีจิตใจหยาบกระด้าง ไม่มีความละอายในจิตใจ ถูกกิเลสครอบงำจนไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด จึงทำให้เขาสามารถโกหกคนทั้งหลายได้อย่างเป็นเรื่องปกติ

คนที่พูดจาโกหกนั้นถือเป็นการกระทำผิดศีลข้อที่ 4 การกระทำผิดศีลนี้เองจะเป็นสาเหตุให้เขาต้องได้รับโทษในนรกเมื่อถึงคราวที่เขาตายไปแล้ว ดังนั้น การพูดจาโกหกจึงไม่ใช่สิ่งที่ดีเลย ย่อมนำแต่โทษมาให้แก่เราเท่านั้น