สลาภํ นาติมญฺเญยฺย “ไม่ควรดูหมิ่นลาภของตน”

สลาภํ นาติมญฺเญย…

ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ “ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น”

ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏ…

สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต “ความสงัดของผู้สันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยู่ นำสุขมาให้”

สุโข วิเวโก ตุฏฺ…

ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน “ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้”

ตุฏฺฐี สุขา ยา อ…

สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธนํ “ความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง”

สนฺตุฏฺฐี ปรมํ ธ…