สันตุฏฐิวรรค หมวดความสันโดษ

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดความสันโดษ หลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความสันโดษคือความยินดีในสิ่งที่ตอนเองมี เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและนำไปเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ยํ ลทฺธํ เตน ตุฏฺฐพฺพํ “ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น”
สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต “ความสงัดของผู้สันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยู่ นำสุขมาให้”

สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต

สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต. "ความสงัดของผู้สันโดษ มีธรรมปรากฏเห็นอยู่ นำสุขมาให้" (วิ.มหา. 4/6, ขุ.อุ. 25/86)
อ่านต่อสุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต
ตุฏฺฐี สุขา ยา อิตรีตเรน “ความสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ นำสุขมาให้”