อัตตวรรค หมวดตน

พุทธศาสนสุภาษิตหมวดตน เป็นหลักการที่สอนให้ผู้ศึกษาปฏิบัติตนตามหลักธรรมที่สำคัญของพุทธศาสนา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตัวเองให้มีความสง่างาม อ่อนโยน และมีสติปัญญา โดยเน้นการฝึกใจให้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรม ช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

Scroll to Top