กัมมวรรค หมวดกรรม

พุทธสาสนสุภาษิตหมวดกรรม หลักธรรมคำสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้ศึกษาเข้าใจกรรมประเภทต่าง ๆ รู้โทษของการประกอบกรรมชั่วและอานิสงส์ของการประกอบกรรมดี เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทำดีเว้นชั่วเกรงกลัวบาป

Scroll to Top